Roczny plan na 2015 rok opracuje i przedstawi nowa MRS wybrana 31 lipca 2015 Zrobi to jednak nie wcześniej jak we wrześniu. Póki co, prezentujemy „Propozycje ramowej organizacji pracy MRS” przedstawione przez nowego Przewodniczącego MRS Zdzisława Szkutnika:

Wybory przewodniczącego MRS III kadencji (31 VII 2015)

Wybory przewodniczącego MRS III kadencji (31 VII 2015)

Opracował: Zdzisław Szkutnik  (konsult. in.)
Poznań, lipiec 2015

Miejska Rada Seniorów III Kadencji (2014 – 2018)
Propozycje ramowej organizacji pracy 

I.              Przemyśleć wykorzystanie istniejących już formuł i zakresów możliwych działań MRS w ustalaniu okresowych planów pracy w celu zapewnienia dobrej zawartości merytorycznej i pragmatyzmu podejmowanych działań, np.:

 1. Idea WHO sieci ‚miast przyjaznych starzeniu‘, której niedawno nadano kształt doskonałego praktycznego kompendium w jęz. polskim: „Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik“ została podjęta przez MRS już w 2013 r. – zob. http://mrs.poznan.pl/uchwala-nr-22013-mrs-z-4-xi-2013-w-spr-przystapienia-miasta-do-sieci-miast-i-gmin-przyjaznych-starzeniu/
  Publikacja ta, której egzemplarz otrzymuje każdy członek MRS powinna ułatwić  Radzie pracę.
 2. UCHWAŁA NR XXXIII/262/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie miejskiej strategii polityki społecznej, zał. Nr 1, pkt V priorytety. Dostęp ze strony MRS (menu: ‘Potrzeby’ à ‘Profilaktyka i promocja zdrowia’). Pokażę metodę ewaluacji priorytetów.
 3. Inne dokumenty prawa krajowego i lokalnego ze strony MRS – zob. menu: ‘Dokumenty dot. Seniorów’, np. Miejska strategia polityki społecznej czy Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób StarszychASOS
 4. Skorzystać z opracowań nt geriatrycznej opieki paliatywnej-hospicyjnej (zob. menu MRS – ‚Repozytorium‘, tu teksty dr Anny Jakrzewskiej-Sawińskiej i prof. Zbigniewa Woźniaka).  Zwrócić uwagę na równoległość potrzeb zarówno seniorów 50+ (60+), jak też osób starszych z niezbędną dla nich profilaktyką geriatryczną. Ograniczać izolację ludzi starych. 

Powyższe materiały źródłowe i fachowe opracowania zawarte wbazie wiedzy‘  (naszym kapitale symbolicznym) jaką staje się budowana własnymi siłami od roku strona www MRS (ponad 32 tys. odsłon), stanowić mogą, obok własnych seniorskich doświadczń i tzw. wiedzy potocznej, przydatną pomoc w kompetentnym funkcjonowaniu MRS. Bieżące pogłębianie wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w pracach MRS mogłoby natomiast dokonywać się poprzez udział członków Rady w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne MRS w kraju lub centralne organy państwa, co umożliwia formalny zapis w Statucie MRS (§11) uchwalonym w tym roku przez Radę Miasta.

II.            Pozyskać do prac społecznych w MRS szerszy krąg osób pełnych energii: seniorów + młodych – urzeczywistniając integrację międzypokoleniową!

  1. Zaprosić do współpracy spoza MRS (por. Statut § 13 i 14) zespół konsultantów, tj. naukowców i specjalistów z różnych dziedzin, np. lekarzy, prawników, socjologów, spec. od komunikacji społecznej, humanistów jako intelektualne wsparcie – coś w rodzaju think tanku Rady, a zarazem radę programową planowanych dorocznych konferencji lub seminariów (warsztatów) nadając tym ostatnim status samodzielnych spotkań lub sekcji przy organizowanych od jakiegoś czasu corocznie przez p. dr A. Sawińską – konsultanta medycznego MRS, konferencjach nt geriatrii i gerontologii.
   Propozycja grona doradców-specjalistów ds. seniorów koordynowanych  (jeśli zechce się tego zadania podjąć) przez prof. dr. hab. Jerzego Babiaka – członka MRS:
   – wykaz nazwisk na razie do wiadom. członków MRS (zob. realizację zamierzenia – TU).
  2. Nawiązać współpracę koordynowaną przez prof. J. Babiaka z:
   – Kolegium Rektorów M. Poznania
   (przewodniczący prof. Bronisław Marciniak, Rektor UAM) w celu włączania zespołów studentów do diagnozowania (konstruktywnego rozpoznawania) nowych dla MRS problemów środowiska seniorów;
   – Centrum Badań Metropolitalnych UAM
   – dyr. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (tematyka: udział seniorów  w tworzeniu polityki miejskiej)
   Zespołem badawczym UAM prof. Z.Woźniaka – tematyka: zadowolenie z życia seniorów Poznania.

   III.          
   Komunikacja społeczna w celu aktywnego budowania bogatego wizerunku Seniorów i lepszej rozpoznawalności MRS poprzez pokazywanie efektywności jej działań
   Nie wystarczy mówić do rzeczy. Trzeba mówić do ludzi“ (Stan.Jerzy Lec)
  3. 1.Sugeruje się utworzenie przy MRS ,Zespołu dziennikarzy obywatelskich(wszystkie rodzaje mediów), w którego strukturze znalazłyby się przede wszystkim osoby spoza MRS:

seniorzy-dziennikarze (także profesjonalni)
młodzi dziennikarze
studenci kierunków dziennikarstwa i komunikacji społecznej  oraz mediaworkingu, z 3-4 poznańskich uczelni wyższych (Nauk politycznych i dziennikarstwa UAM,  Dziennikarstwa i komunikacji społecznej WSUS,  Mediaworkingu Collegium Da Vinci – dawnej WSNHiD przygotowujacego specjalistów do branży internetowej, zob. www.cdv.pl/mediaworking.html ).

O podjęcie roli koordynatora działań tego zespołu można by poprosić doświadczonego w branży mediów p. Piotra Frydryszka – członka MRS. Skład zespołu redaktorów, np.: wykaz 16 nazwisk na razie do wiadomości członków MRS.

2. Teksty o społecznej wadze dla Seniorów do prasy lokalnej oraz ‚Tytki Seniora‘ (nakład 1000 egz.), a także materiały do regionalnego radia i tv. Nadto na:

stronę MRS (www.mrs.poznan.pl ), stronę CIS (www.centrumis.pl )
– do społecznościowych portali Poznania, np. www.wielkopolskisenior.pl  oraz gazet, także w wersji online, np.: ‚My50+‘, ‚Biuletyn – Informacje Prosto z Miasta Poznań.
Więcej możliwości publikowania zob. http://mrs.poznan.pl/czytelnia-wirtualna/ .

3. Celowe byłoby poszerzenie komunikacji sieciowej ze środowiskiem seniorów poprzez kanał mediów społecznościowych (Web2.0) uruchomiając, np. profil MRS na FB (fanpage?) oraz  rozbudowując konto na Twitterze (http://twitter.com/MrsPoznan; @MrsPoznan z wiodącymi tematami, np. #mrsmieszkalnictwo). Na profilu FB należałoby  koniecznie wykorzystać infografikę do budowania przekazu programowego, np. o kierunkach działań MRS.  Rada pokaże w ten sposób, iż zna i rozumie cyfrową rzeczywistość. Dzisiaj to atut! W miastach 40% Seniorów, to użytkownicy internetu.

Budowanie społecznościowych więzi w nowych mediach podkreśli widoczny dzisiaj trend, tj. demokrację deliberatywną wzmacniającą wpływ ludzi (demosu) na podejmowane decyzje poprzez poszerzanie własnego miejsca do debaty społecznej. Będziemy budować samoświadomość seniorów (jako klasy?) zdających sobie sprawę ze swej specyfiki i tworzących (wspierających) swą reprezentację w postaci MRS.

4. W kontekście budowanego w Polsce społeczeństwa informacyjnego celowe  wydaje się rozważenie pomysłu (inspiracja z MRS) utworzenia na wzór warszawskiej e-learningowej platformy edukacyjnej dla seniorów w Urzędzie Miasta (zob. http://esenior.um.warszawa.pl/se_index.do ) analogicznej platformy „Poznański e-senior“ umożliwiającej uczestniczenie w kursach edukacyjnych realizowanych przez internet w celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Realizacja bezinwestycyjna przy współudziale studentów jednej z ww szkół wyższych Poznania (współpraca międzypokoleniowa!) i przy ewentualnym wykorzystaniu darmowej najpopularniejszej w kraju e-platformy edukacyjnej ‚Moodle‘. Uzasadniony współudział w projekcie 2 reprezentantów MRS (dr Zdzisław Szkutnik + …)

5. Poważnej refleksji wymaga nakreślenie ram współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych UM wykorzystującej w większym stopniu współudział CIS w realizacji  programu zadaniowego Rady (por. wcześniejszy projekt: http://mrs.poznan.pl/projekt-oczekujacy-na-podjecie/ ). Potrzebna kooperacja!

6.  Celowe też byłoby powiększenie i przeszkolenie grona  obsługującego „prywatną“  witrynę Rady o dodatkowe 2-3 osoby z MRS w zakresie uprawnień administratora strony stacjonarnej, by samodzielnie współredagowały one zawartość witryny. To samo dotyczy konta e-poczty Rady (rada_seniorow@um.poznan.pl), które posiada możliwość uruchomienia nowych funkcji dotychczas niewykorzystywanych. Szkoleniami w zakresie korzystania z e-mediów przez członków MRS (por. Statut, § 8 – tryb obiegowy funkcjonowania Rady) mógłby zająć się dotychczasowy admin strony – dr Zdzisław Szkutnik, członek MRS. Witrynie przydałoby się upiększenie (lifting).

7. Kontynuować dotychczasową praktykę, jednocześnie ją rozszerzając, zapraszania na posiedzenia MRS gości z prezentacją inicjującą dyskusję wokół ważnych aktualnych dla seniorów tematów, np. sprawy bezpieczeństwa seniorów (ostatnio częste telefoniczne wyłudzenia pieniędzy czy złodziejskie rozboje na ulicy) – mł. inspektor Roman Kuster – Komendant Miejski Policji czy insp. dr Rafał Batkowski – Komendant Wojewódzki Policji albo troska o osoby starsze – potrzeby _ ks.bp dr Damian Bryl.

8. Kontynuować cotygodniowe dyżury członków MRS w UM (wtorki godz. 12:00–14:00) poszerzając jednocześnie bezpośrednie kontakty ze środowiskiem Seniorów o nowe ich formy. Jakie? Zadecydują członkowie Rady. Ważne, by świadomie rozwijać w ten sposób istotną kompetencję, jaką jest obdarzanie innych uwagą (uważność), w tym – empatią. W przypadku MRS  wrażliwość społeczna i okazywanie solidarności potrzebującym wydają się być oczywiste. MRS powinna być obecna wśród seniorów!
Por. też krakowski ‚Telefon dla Seniora12 417-63-58 prowadzony przez UM.

9. Przy współudziale Urzędu Miasta – opracować w możliwie nieodległym terminie nową ulotkę oraz roll-up (zwijany stojak reklamowy z grafiką i tekstem) promujące wśród mieszkańców w sposób wizualny działania MRS jako społecznego organu reprezentującego 124-tysięczne środowisko seniorów Poznania.

 1. IV.          Współpraca z samorządem i administracją lokalną (regionalną?), a także organizacjami działającymi na rzecz Seniorów
 2. W kontekście uzasadnionej potrzeby wzmożenia działalności MRS (8 miesięcy 4-letniej kadencji zajęło wyłanianie Rady, model do dyskusji?) użyteczne wydaje się przyjęcie zasady ‚bezwarunkowej aktywności społecznej‘ członków MRS. Polegałoby to na zgodnym przyjęciu podstawowego kanonu obowiązków, np.:

–       Uczestnictwie zainteresowanych członków –stosownie do potrzeb– w wybranych z czternastu Komisjach Rady Miasta oraz w Komisjach Dialogu Obywatelskiego  działających przy 5 Wydziałach UM – zob. http://www.poznan.pl/mim/ngo/  oraz  więcej wyjaśnień nt zadań i celów http://www.poznan.pl/mim/ngo/kdo-podstawowe-informacje,p,16057,22227.html

–       Spotkaniu raz na pół roku z Przewodniczącym RM i zgłaszaniu
ewent. potrzeby wystąpienia przedstawiciela MRS na sesji RM z konkretnym problemem/wnioskiem. Wzbogaceniu roli przedstawiciela RM w MRS;

–       Spotkaniu raz na pół roku z Prezydentem (resortowym Wiceprezydentem) Poznania jako wyraz realizacji statutowych funkcji MRS: inicjatywnej, opiniodawczej i doradczej w sprawach Seniorów;

–       Spotkaniach wg potrzeb z Kierownictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM; systematycznym informowaniu na e-platformach MRS o działaniach proseniorskich Wydziału Zdrowia;

–       Systematycznym kontakcie i współpracy z CIS;

–       Ważnym i nowym kierunkiem w działaniach MRS może być współpraca z Porozumieniem Rad Osiedlowych Poznania mająca za główny cel przenoszenie na fora Rad Osiedlowych istotnych zagadnień dot. seniorów, szukając w ten sposób dla nich wsparcia. Prosić o rolę koordynatora tych działań można by p. inż. Bogdana Nowaka – członka MRS.

 1. 2.    Warunki realizacji powyższych założeń:

–       Członkowie MRS deklarując zainteresowanie danym tematem (problemem) staną się w jego zakresie swoistym liderem z szerokimi kompetencjami do prezentowania zagadnienia nie tylko na posiedzeniach MRS, ale także na zewnątrz (np. media, komisje);

–       Wyłonione w ten sposób zakresy zainteresowań członków MRS staną się jedną z zasadniczych podstaw tworzenia kolejnych okresowych programów działania całej Rady;

–       Wsparcia merytorycznego dla zgłoszonych zainteresowań można będzie oczekiwać od grona doradców specjalistycznych oraz od uczelni -por. jw.

–       Należałoby poprosić Panią Annę Kuca-Szpytko – nową Dyrektor Wydziału Zdrowia…UM, który wspiera logistycznie pracę MRS o zmodyfikowanie sali spotkań i przystosowanie jej do swobodnego korzystania podczas obrad z internetu i multimedialnego rzutnika. Ułatwiłoby to prezentowa-nie, np. nowości witryny MRS czy innych ważnych dla członków Rady e-źródeł informacji, a także rozpatrywanie spraw wpływających do MRS e-pocztą (ktoś z MRS mógłby zająć się tym na stałe?). Doskonaliłoby to też umiejętności członków Rady w posługiwaniu się e-technologiami;

–       Zakłada się, że czynnikami spajającymi efektywne funkcjonowanie Rady będą pozytywne cele, partycypacja jej członków i współpraca;

–       Sugestia natury praktycznej: przydatna w podejmowanych działaniach będzie legitymacja (identyfikator) radnego MRS III kadencji, którą UM mógłby przygotować na wzór legitymacji radnego osiedlowego ze zdjęciem. Drobna rzecz, a sprawi, że przestaniemy być na zewnątrz anonimowi (taki identyfikator posiadają członkowie Rady Krakowskich Seniorów). 

V. Integracyjna funkcja MRS dla środowiska seniorów Poznania oraz
wobec trzynastu
(stan z czerwca 2015) MRS regionu wielkopolskiego 

 1. Wyrazi się ona w dbałości o podtrzymywanie systematycznych kontaktów  z NGO statutowo zajmujących się seniorami  (m.in. poprzez zapraszanie ich przedstawicieli na tematyczne posiedzenia Rady, w tym także kierownictwa Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych – zob. http://wrk.org.pl/?post_type=ngo ), jak również ze środowiskiem

UTW koordynowanym (będzie uprzejma prośba o podjęcie tej roli) przez p. Lidię Wrocińską-Sławską– członka MRS, Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w W-wie (http://eiro.pl/images/stories/prezentacje/ops.pdf ),  a także we wspólnych sesjach raz w roku MRS z 42 RO zrzeszonymi w Porozumieniu RO poświęconych problematyce senioralnej Miasta. Zamiar analogicznych spotkań powinien objąć także 41 Klubów Seniora (wykaz zob. http://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/kluby-seniora,poi,955/ ).  Koordynator…?
Nie od rzeczy będzie opracowanie zasad organizacji (sprawy techniczne, finansowe) zapowiadanych spotkań, które liczebnością uczestników mogą odbiegać od przyjętej praktyki posiedzeń MRS.

 1. Zapraszanie przedstawicieli MRS woj. wielkopolskiego na wspomniane wcześniej konferencje do Poznania oraz organizowanie wspólnych seminariów podejmujacych zagadnienia praktyczne służące doskonaleniu działalności MRS przez pozyskiwanie wiedzy, np. w zakresie psychologii i komunikacji społecznej (piar, marketing), modeli funkcjonowania Rad. Aktualna lista MRS w regionie wraz ze statutami, a także możliwością śledzenia powstawania nowych- zob. na stronie Rady (http://mrs.poznan.pl/wpisy/rady-seniorow-wlkp/ ). Poprosić o przyjęcie roli koordynatora seminariów dla wielkopolskich MRS, także spotkań z NGO – p. dr. Jana Chudobieckiego, z dużym doświadczeniem byłego Radnego Miejskiego, obecnie członka MRS w Poznaniu.