Załącznik do Uchwały Nr 1/2017 MRS z 6.02. 2017 r. 

PLAN PRACY MRS W 2017 ROKU
(Cele i wiodące tematy)

 1. Rozszerzyć formy komunikacji społecznej o wydawanie czasopisma (część istniejącego już periodyku) w wersji papierowej i dużym nakładzie (30 tys. egz.).
 2. Podejmować systematyczne działania PR-owskie kształtujące wizerunek MRS odpowiadający funkcjom i zadaniom statutowym poprzez upowszechnianie informacji o swojej działalności.
 3. Uruchomić, przy wsparciu RM M.Woźniak i Z-cy Prezyd. J.Solarskiego, stałe samodzielne pomieszczenie biurowe dla MRS w celu lepszego wypełniania swej funkcji społecznej.
 4. Przeprowadzić zaplanowane wydarzenia związane z jubileuszem 10-lecia istnienia MRS w październiku 2017 roku.
 5. Podtrzymywać i rozwijać efektywne relacje z Władzami Administracyjnymi Miasta oraz zabiegać o ustanowienie stałych form kontaktów z Radą Miasta nie tylko poprzez ‚łącznika‘ i sprawy wnoszone do Komisji RM, ale też poprzez obecność 1-2 x w roku z zadaniem informacyjno-sprawozdawczym w agendach Sesji RM. Obliguje do tego rola reprezentanta ¼ części mieszkańców Miasta.
 6. Dzielić się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem z innymi MRS (kontakty studyjne), zwłaszcza wielkopolskimi: Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów, czerwiec 2017.
 7. Efektywnie promować potrzebę wznowienia budownictwa dla Seniorów, głównie na wynajem, popartą Stanowiskiem Nr 1/2016 MRS z 4 kwietnia 2016 r.
 8. Zabiegać o rozszerzenie dotychczasowych, a także o nowe formy opieki medycznej i pozamedycznej nad potrzebującymi sędziwymi Seniorami.
 9. Kontynuować i pogłębiać działania integrujące środowisko Seniorów, zwłaszcza w warstwie ‚kapitału społecznego‘ (Kluby Seniora, UTW, NGO, Koła Emerytów, Osiedlowe Rady Seniorów, użytkownicy Ogrodów Działkowych).
 10. Nadal animować życie kulturalne DPS-ów, DDPS i Klubów Seniora przesuwając z czasem akcent organizacyjny na osoby profesjonalnie dbające o te ośrodki.
 11. Podjąć prace nad nowelizacją ‚Statutu MRS‘ doprowadzając do jego zgodności z ustawą o samorządzie terytorialnym z listopada 2013 r. (art. 5c ust. 5) – otwarta struktura wiekowa składu Rady.
 12. Poprzez przejawiane indywidualne zaangażowanie wszystkich członków MRS w sprawy bieżące osób starszych (np. wnioski z dyżurów) kierować aktywność Rady także na konkretne, codzienne i doraźne problemy Seniorów, w tym o charakterze wsparcia interwencyjnego.

Data i miejsce posiedzenia
9 stycznia, sala MOPR-u,ul. Cześnikowska 18

Tematyka

– Standardy środowiskowej opieki społecznej nad seniorami (formalna i nieformalna) oraz geriatryczno-gerontologicznej w Poznaniu: formy, plany, w tym finansowe dla placówek, dyskusja.

– Możliwe rekomendacje w formie uchwały/stanowiska MRS:

– rozszerzające wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących seniorów do objęcia ich opieką paliatywną i hospicyjną;

– zatrudniania psychologa w ramach świadczeń gwarantowanych w zakresie geriatrii;

– refundacji przez NFZ kosztów zatrudnienia pielęgniarki i psychologa w ramach poradni geriatrycznej;

– rekomendujące wprowadzenie w 2017 r. edukacyjno-szkolenowych programów wspierających dla opiekunów osób terminalnie chorych.

Realizatorzy tematów: ccłonkowie MRS // Zaproszeni goście

– Janina Paprzycka, dr Anna Jakrzewska-Sawińska

Goście: dyr. MOPS Wł.Kałek, WZiSS – vdyr. D.Potejko, Komisja Polit. Społ. i Zdrowia RM (M.Woźniak, H. Owsianna), J.Olenderek –vdyr. Poznańskiego Centrum Świadczeń 

Data i miejsce posiedzenia
6 lutego, s. Błękitna lub Malinowa w UM

Tematyka

– Sprawozdanie za 2016 rok

– Spotkanie MRS z Radą Miasta (Przewodniczący RM Grzegorz Ganowicz, przewodniczący wybranych 5 Komisji RM:

 • Polityki Społecznej i Zdrowia – Halina Owsianna;
 • Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej –Dariusz Lipiński
 • Kultury i Nauki –prof. Antoni Szczucińki
 • Komisji Samorządowej –Ewa Jemielity
 • Komisji Rodziny – Marek Sternalski

+„łączniczka“ RM z MRS Małgorzata Woźniak.

Realizatorzy tematów: członkowie MRS // Zaproszeni goście

– Z.Szkutnik – przewodniczący MRS

– zaproszenia, przypomnienia telefoniczne – Sekretarz MRS B.Nowak 


Data i miejsce posiedzenia
6 marca, s. 31

Tematyka

– Organizacja powtarzalnych prelekcji i innych form prowadzonych przez Seniorów dla Seniorów:

 • Prelekcje nt słwnych wielkopolan (2)
 • Prelekcje rocznicowe
 • Prelekcje nt wybranych wydarzeń z Powstania Wielkopolskiego (2)
 • Światowy dzień Poezji + Konkurs recytatorski wybranego poety (wiersze więźniów obozu II woj. świat. w Dobiegniewie)

– Czy powstanie przy AWF Uniwersytet Trzeiego Wieku o profilu sportowym?
Wyniki rekonesansu i rozmów z prof. Beatą Plutą – Dziekanem Wydz. Turyst. i Rekreacji AWF oraz z Kierownictwem Fundacji im. Piaseckiego przy AWF

– ‚Starzenie się i starość – nowe wyzwania i strategie. Dekalog gerontologiczny‘ prof. Z.Woźniaka, np. pkty: 5, 6, 8, 9, 10 zob. tekst na stronie MRS
(wybrane postulaty zostaną ujęte w formie uchwały /stanowiska MRS)

Realizatorzy tematów: członkowie MRS // Zaproszeni goście

 • Marianna Zbierska

Planowane wydarzenia w:

– Klub Seniora DK ‚Jagiellonka‘

– Klub Seniora Nauczycieli, ul. Słowackiego i in.

 • Henryk Marciniak i Marianna Zbierska (absolwenci AWF)
 • dr A.Sawińska + Anna Sarbak


Data i miejsce posiedzenia
3 kwietnia, s. 317

Tematyka

– Realizacja programu ‚Miasto Przyjazne Starzeniu

– Realizacja usługi ‚złota rączka‘ w 2017 (pilotaż: jesień 2016) 

Realizatorzy tematów: członkowie MRS // Zaproszeni goście

– Dyr. CIS Wojciech Bauer
+ Damian Dubina – Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności
(https://mojepanstwo.pl/instytut-rozwoju-aktywnosci)

– p. Monika Szelągiewicz, CenterMed e-mail: mszelagiewicz@centermed.pl
+ czł. MRS Aleksandra Buchert

Gość: Dyr. WZiSS Magdalena Pietrusik-Adamska


Data i miejsce posiedzenia
8 maja, sala w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29

Tematyka

– NGO a MRS. Oczekiwania MRS wobec NGO w zakresie spraw senioralnych. Pomocnicza rola MRS wspierającej konkretną (jaką?) działalność NGO.

-Wielkopolski Klaster Seniora – o nowej inicjatywie klastrowej z 15 XI 2016 r

-VII edycja Targów ‚Viva Seniorzy‘, 12-13 V (piąt. – sob.) 

Realizatorzy tematów: członkowie MRS // Zaproszeni goście

– Z.Szkutnik + czł. MRS: Aldona Anastasow + …?

– WRK: Justyna Ochędzan; Elżb. Świtalska/Fundacja Centr. Rozw. Kultury i Edu., tel. 509/717800, e-mail: elzbieta@switalska.pl Wawrzyniak Anna – Stow. Lepszy Świat, tel. 514/389-987, e-mail: ania.wawrzyniak92@gmail.com, + NGO Mali Bracia Ubogich

– Maltański Ośrodek Pomocy w Poznaniu – Maciej Mankiewicz,
tel. 601/748-106; 61/841-1425 e-mail: osrodek.poznan@pomocmaltanska.pl
m.mankiewicz@pomocmaltanska.pl

– czł. MRS Lidia Wrocińska-Sławska
– Alina Bronowicka – Dyr. Regionalny Centrum Operac. ‚Samorządowa Polska‘
tel. 882/ 917-522; 22/824-0668
e-mail: a.bronowicka@samorzadowa-polska.eu
– Aneta Ostrowska – HR Partner, Narodowy Komitet Seniora; tel. 533/717-323; 22/659-0589
e-mail: a.ostrowska@nks.biz.pl
– Tomasz Kasprzyk – Dyr. Wielkopolskiego Klastra Seniora
e-mail: t.kasprzyk@nks.biz.pl , tel.: 576/960-136
– wybrani członkowie-założyciele (zob. Newsletter Regionalnych Klastrów Seniora2016 Nr 1 z grudnia- na stronie MRS)

-Dyżury na stoisku targowym – kto, lista:?
Propozycja tematu wiodącego w formie zorganizowanego na Targach wydarzenia:…? (np. prelekcja: praktyczne sposoby dzielenia się Seniorów komentarzami na stronie MRS ??) 


Data i miejsce posiedzenia
5 czerwca, s. 317

12-14 czerwca, Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie k. Leszna (zob. Fb – zamek Rokosowo  

Tematyka

– Budownictwo dla Seniorów

– 12-14 VI Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów

Realizatorzy tematów: członkowie MRS // Zaproszeni goście

– Bogdan Nowak;
– Goście: VcePrezydent Tomasz Lewandowski; dyr. Wydziału Urb. i Architektury – Piotr Sobczak; dyr. Biura Spr. Mieszkan. -Renata Murczak; Prezes Zarządu ZKZL – Arkadiusz Stasica; ktoś z Uniwersytetu Ekonomicznego (z zespołu badawczego)

– Szkoła letnia: wszystkie osoby z Rady zaangażowane!

– harmonogram i przydział zadań, zob. odrębna notatka (w posiadaniu Prezydium MRS). 

Data i miejsce posiedzenia
Lipiec – sierpień
Przerwa wakacyjna. Tryb obiegowy (oparty na e-poczcie członków MRS! + na komunikatorze Skype)

Data i miejsce posiedzenia
4 września, sala w Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10  + pl. Wolności 

Tematyka

– posiedzenie integracyjne Seniorów (Kluby Seniora, Koła Emerytów, UTW, NGO, Rady Osiedli, Osiedlowe Rady Seniorów, użytkownicy Ogrodów Działkowych).
Temat: O możliwych płaszczyznach i formach współpracy. Dyskusja.

– VII Dzień NGO, Plac Wolności, termin ustala WZiSS

Realizatorzy tematów: członkowie MRS // Zaproszeni goście

– Organizatorzy grup uczestników: H.Marciniak (Koła Emeryt.), A.Anastasow (Kluby Seniora), L.Wrocińska-Sławska (UTW), B.Nowak (NGO), M.Karlińska-Nowak (RO, ORS) i Z.Szkutnik (użytkownicy Ogrodów Działkowych)

– VII Dzień NGO – dyżury, promocja – kto?


Data i miejsce posiedzenia
Październik, terminy do ustalenia:…?

Sala Biała UM?
Sala sesyjna RM
Tematyka

– X-lecie MRS, m.in. 2-dniowa międzynarodowa konferencja poświęcona wymianie doświadczeń miast partnerskich Poznania w zakresie polityki senioralnej

– sesja uroczysta MRS z udziałem Władz Miasta, zaproszonych Gości: b.Prezyd. R.Grobelnego, b. RM Marii Nowickiej, dyr. M.Remiezowicz, A.Szcześniak oraz dotychczasowych czł. MRS 1 i 2 kadencji ;
– m.in. wystąpienia (po 3 min.) czterech dotychczasowych Przewodniczących MRS o osiagnięciach w kadencji

– Wykład inaugurac. prof. dr. hab. Piotra Szukalskiego (Uni. Łodź) o ageizmie (dyskryminacji z uwagi na wiek); e-mail: pies@uni.lodz.pl ; tel. 42/635-5251 

Realizatorzy tematów: członkowie MRS // Zaproszeni goście

– Prof. Jerzy Babiak (konferencja)

– organizatorzy: B.Nowak, dr A.Sawińska, J.Paprzycka, K.Wodniczak (uroczysta sesja MRS)
– UWAGA: zob. Harmonogram wydarzeń jubileuszu 10-lecia MRS‘ s. 8-9 (na razie w dyspozycji członków MRS)

– organizuje Z.Szkutnik (wykład prof. P.Szukalskiego)
 

Data i miejsce posiedzenia
6 listopada, s. 317

Tematyka

– Problematyka senioralna w lokalnych mediach

– Zagadnienie papierowego periodyku MRS

Realizatorzy tematów: członkowie MRS // Zaproszeni goście

 • Piotr Frydryszek + gość: red. Andrzej Piechocki + Zespół 10 dziennikarzy obywatelskich


Data i miejsce posiedzenia
4 grudnia, s. 317 

Tematyka

– Działania integrujące placówki stałego i dziennego pobytu Seniorów ze społecznością poprzez animację życia kulturalnego pensjonariuszy DPS.
-Uchwała/stanowisko w spr. form ww pracy dla DPS i rekomendacji kontynuacji tych działań przez same DPS-y. 

Realizatorzy tematów: członkowie MRS // Zaproszeni goście

– Aldona Anastasow, Krzysztof Wodniczak (koncerty w DPS) + zaproszone osoby z kierownictw DPS
 

Uwaga: W każdym miesiącu (przeważnie) całego roku przwidywane są także ‚robocze‘ spotkania u resortowego V-prezydenta Jędrzeja Solarskiego. Uczestniczą w nich członkowie MRS, którzy mają aktualnie realizowane działanie do omówienia z Prezydentem.

Tematy do ewent. podjęcia:

 • Wolonariat kompetencji
 • Programy wybranych szkół wyższych Poznania: czego przydatnego dla seniorów uczą te szkoły, a czego powinny uczyć?

Wizyta studyjna zespołu MRS w Radzie Seniorów w…     (miasto)

Zob. nieco rozszerzony materiał w układzie tabeli i formacie pdfTU