Załącznik do Uchwały Nr 1/2018 MRS z 5 lutego 2018 r.

PLAN PRACY (PROGRAM) MRS NA 2018 ROKU
(Cele i wiodące tematy)

Myśl przewodnia skłaniająca do innowacyjności społecznej, czyli do poszerzania horyzontu widzenia rzeczywistości senioralnej:
Jeśli dziś pracujemy tak jak wczoraj, to zabieramy sobie przyszłość‘

 1. Podejmowanie systematycznych działań PR-owskich kształtujących pozytywny wizerunek seniorów oraz MRS odpowiadający jej funkcjom i zadaniom statutowym poprzez upowszechnianie informacji o swojej działalności: e-kanały komunikacji, czasopismo ‚Aktywny Senior‘, ulotki, gadżety MRS, itp. To rozwijanie kreatywnej komunikacji społecznej i edukacji (strona www – platformą wiedzy senioralnej: aktualnie 1350 tekstów, filmów, tematycznych galerii zdjęć)
 2. Kontynuacja ‚papierowej‘ formy sprawnej komunikacji społecznej ze 144-tysięcznym środowiskiem senioralnym, tj. wydawanego od kwietnia 2017 r. czasopisma (wkładka „Aktywny Senior“) w nakładzie 30 tys. egz. i rozszerzenie objętości wkładki o czwartą kolumnę oraz próba zwiększenia nakładu do 35 tys. egz. poprzez rozwinięcie sieci dystybucyjnej, np. o 50 poznańskich przychodni lekarskich.
 3. Podtrzymywanie i rozwijanie efektywnych relacji z Władzami Administracyjnymi Miasta (comiesięczne robocze spotkania) oraz stałych form kontaktów z Radą Miasta poprzez ‚łącznika‘ , sprawy wnoszone do Komisji RM, ale też poprzez spotkania (1-2 w roku) z przewodniczącym RM z zadaniem informacyjno-sprawozdawczym. Obliguje do tego rola reprezentanta ¼ części mieszkańców Miasta. Udział w pracach Zespołu realizującego przyjętą w październiku 2017 r. przez RM „Politykę senioralną miasta w l. 2017-2021“.
 4. Podjęcie działania weryfikującego i zarazem kształceniowego w zakresie problematyki wymogów „Miasta Przyjaznego Starzeniu“ poprzez zaproszenie na konsultację (z udziałem CIS i in.) 2 koordynatorów sieci miast WHO, m.in. Kristine Goulding z Wydzialu Starzenia i Cyklu Życia WHO oraz zachęcenie władz Miasta do korzystania z uprawnionego oznaczenia Poznania jako „Członka Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu“.
 5. Dzielenie się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem z innymi MRS (wizyty studyjne), zwłaszcza wielkopolskimi: II Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów, czerwiec 2018 dla 31 G/O/MRS czy wypełnianie treścią e-platformy edukacyjnej Moodle – ‚Wielkopolski e-Senior‘, co jest wymogiem WHO wobec członków światowej sieci Miast Przyjaznych Starzeniu: wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z przystosowywaniem miast, gmin oraz społeczności do potrzeb starzenia się (3 miasta Wielkopolski należą do tej sieci).
 6. Efektywne promowanie potrzeb w zakresie budownictwa dla Seniorów, głównie na wynajem, poprzez współudział w praktycznej realizacji stworzonego przez Miasto razem z MRS dokumentu „Strategia rozwoju mieszkalnictwa w Poznaniu w l. 2017-2027“, w tym czynne uczestnictwo w tworzeniu zasad i przebiegu realizacji budżetu Miasta na ‚adaptację mieszkań do starości‘, zgodnie z założeniem „najdłuższego starzenia się w miejscu“.
 7. Zabieganie o rozszerzenie dotychczasowych, a także o nowe formy opieki medycznej i pozamedycznej nad potrzebującymi sędziwymi Seniorami, w tym o utworzenie oddziału geriatrycznego na ok. 30 łóżek, m.in. założenie ‚Internetowej petycji‘ w tej sprawie przy współudziale Młodzieżowej Rady Miasta, z którą podjęto systematyczną współpracę w jesieni 2017.
 8. Kontynuowanie i pogłębianie działań integrujących środowisko Seniorów, zwłaszcza w warstwie ‚kapitału społecznego‘ (Kluby Seniora, UTW, NGO, Koła Emerytów, Osiedlowe Rady Seniorów, użytkownicy Ogrodów Działkowych) poprzez wyjście na zewnątrz do tychże podmiotów tworząc tzw. „wędrującą agorę“. Poprzez ogólną dyskusję pozyskiwanie opinii o działalności MRS oraz o potrzebnych Seniorom zadaniach, do wykonania w tej lub przyszłej kadencji.
 9. Współpraca z Obywatelskim Parlamentem Seniorów, Sejmową Komisją Polityki Senioralnej, Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów oraz Wielkopolskim Porozumieniem Rad Seniorów poprzez udział delegatów MRS w pracach tych ciał. Udział radnych MRS w konferencjach i spotkaniach realizowanych przez inne instytucje zajmujące się problematyką senioralną.
 10. Kontynuowanie animowania życia kulturalnego DPS-ów, DDPS i Klubów Seniora przesuwając do końca 2018 r. akcent organizacyjny w tym zakresie na osoby profesjonalnie dbające o te ośrodki.
 11. Promowanie wśród Seniorów idei i zasad funkcjonowania Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Odniesienie: minimalna liczba głosów Seniorów (łącznie ok. 2,7 tys. na 144 tys. mieszkańców-seniorów) na sześć projektów senioralnych w PBO 2018, w tym 1200 głosów na projekt „Trener Senioralny“.
 12. Zainspirowanie prac przygotowawczych prowadzonych przez WZiSS do podjęcia we wrześniu 2018 r. 3-miesięcznej procedury wyborów do MRS IV kadencji w celu uniknięcia dotychczasowych 8-10-miesięcznych „poślizgów“ przy wyłanianiu MRS na kolejną kadencję. Nowelizacja ‚Statutu MRS‘.
 13. Poprzez indywidualne zaangażowanie wszystkich członków MRS w sprawy bieżące osób starszych i jego efekty (np. wnioski z dyżurów) kierowanie aktywności Rady także na konkretne, codzienne i doraźne problemy Seniorów, w tym o charakterze wsparcia interwencyjnego.
 14. Dokończenie aranżacji samodzielnego pomieszczenia biurowego MRS (pok. 106 przy ul. Mielżyńskiego 24) uzyskanego przy wsparciu RM M.Woźniak, Z-cy Prezyd. J.Solarskiego, CIS w celu lepszego wypełniania swej funkcji społecznej: dyżury członków MRS, wspólne dyżury MRS i ekspertów ZUS.

Pełny tekst programu wraz z harmonogramem posiedzeń i wiodącymi tematami – zob. TU

PLAN PRACY NA 2019 ROK, zob. TU