Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów III kadencji w roku 2015
(paragraf 20 ust. 4 ‚Statutu MRS‘)

 1. Działalność MRS za rok 2015 można rozpatrywać w dwóch okresach:
 • nieformalnym, czyli przed wyłonieniem Rady w sierpniu roku sprawozdawczego, w którym działalność na rzecz nieistniejącej od listopada 2014 r. MRS, podtrzymującą ideę potrzeby ciągłości istnienia tego gremium prowadziła 5-osobowa grupa „wolontariuszy MRS“ w osobach: Anna Jakrzewska-Sawińska, Bogdan Nowak, Maria Nowicka – były łącznik z Radą Miasta, Zdzisław Szkutnik, Krzysztof Wodniczak;
 • formalnym, po wyborach prezydium MRS (1 i 13 sierpnia), który praktycznie zainaugurowało posiedzenie w dniu 10 września.
 1. W ‚okresie nieformalnym uwagę skupiono na następujących celach:
 • doprowadzeniu do uchwalenia przez Radę Miasta ‚Statutu MRS‘ przygotowanego przez Radę Seniorów pod koniec II kadencji , co nastąpiło 10 lutego (opubl. w ‚Dz.U.Woj. Wlkp.‘ 3 marca 2015 (http://poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2015/1173/akt.pdf ). Rola wspomnianych wolontariuszy (głównie B.Nowaka) polegała na częstym dowiadywaniu się o los projektu statutu przechodzącego drogę od Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych poprzez kancelarię Radcy Prawnego UM po biuro Rady Miasta. Bez tego “monitorowania” czas uchwalania statutu prawdopodobnie byłby dłuższy;
 • upowszechnianiu obecności i wizerunku MRS Poznania podczas Targów ‘Aktywni 50+’ w marcu roku sprawozdawczego, co przejawiło się we wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom imprezy (CIS) zapotrzebowania na stosownie oznakowane stoisko MRS, na którym przez dwa dni trwania targów dyżur pełniło dwóch “wolontariuszy” (B.Nowak, Z.Szkutnik). Duża liczba odwiedzin zainteresowanych Seniorów sprawami MRS potwierdziła słuszność obranego rozwiązania PR-owskiego;
 • monitorowaniu powolnego procesu procedowania przez Miasto idei zgłoszenia Poznania do światowej sieci WHO Miast Przyjaznych Starzeniu, zainicjowanej Uchwałą MRS z listopada 2013 r. ( http://mrs.poznan.pl/uchwala-nr-22013-mrs-z-4-xi-2013-w-spr-przystapienia-miasta-do-sieci-miast-i-gmin-przyjaznych-starzeniu/ )
  Zdecydowana inicjatywa odnowienia tej sprawy wypłynęła od przedstawiciela młodych wolontariuszy Poznania p. Damiana Dubiny, który 22 czerwca 2015 zgłosił „zamrożony“ problem na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej RM ( http://mrs.poznan.pl/poznan-przyjazny-starzeniu ), w którym uczestniczyło również trzech wspomnianych wyżej „wolontariuszy MRS“ (B.Nowak, Z.Szkutnik, K.Wodniczak). W rezultacie Rada Miasta przyjęła na Sesji 14 lipca pomyślne dla sprawy stanowisko dające zielone światło aplikowaniu Poznania do wspomnianej sieci (http://mrs.poznan.pl/poznan-moze-aplikowac-do-swiatowej-sieci-who-miast-przyjaznych-starzeniu/ ). Kolejnym krokiem ku realizacji idei było przejęcie sprawy przez Centrum Inicjatyw Senioralnych i podjęcie przygotowań do złożenia wniosku przez Miasto. MRS będzie mieć w tym swój udział. W tym kontekście MRS wystosowała też 12 października petycję do Zarządu Transportu Miejskiego uwrażliwiającą na potrzeby starszych pasażerów (zob. http://mrs.poznan.pl/miasto-coraz-bardziej-przyjazne-starzeniu/ ). Petycja pozostała dotychczas bez odpowiedzi. Zwrócono również uwagę ZTM-u na potrzebę stawiania ławek na tymczasowych przystankach komunikacji miejskiej tworzonych w przypadkach podejmowania remontów sąsiednich ulic;
 • monitorowaniu procedury wyłaniania (zbyt powolnego!) Miejskiej Rady Seniorów III kadencji, co bez podejmowanych zabiegów grupy wolontariuszy prawdopodobnie nastąpiłoby dopiero jesienią 2015 r. (por. 10-miesięczny proces wyłaniania MRS II kadencji), a nie jak obecnie – w sierpniu. Wydaje się, że aktualny model wyłaniania MRS posiada niekorzystne dla utrzymania aktywności Seniorów „pęknięcie“, które obecna MRS powinna w drodze starań w Radzie Miasta skutecznie usunąć. Dodajmy, że czas utracony na wyłanianie odliczany jest z okresu trwania kadencji Rady;
 • podtrzymaniu aktywnego uczestnictwa, w tym przypadku byłych przedstawicieli MRS II kadencji w krajowych gremiach na szczeblu centralnym, tj. w Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej kierowanej przez posła Michała Szczerbę, w której m.in. przygotowywano projekt Ustawy o monitorowaniu sytuacji seniorów (http://mrs.poznan.pl/przedstawiciele-mrs-na-posiedzeniu-sejmowej-komisji-polityki-senioralnej-poswieconej-przygotowywanej-ustawie-o-monitorowaniu-sytuacji-seniorow/ ) czy tworzono podstawowe założenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (inauguracja nastąpiła 1 października 2015: http://mrs.poznan.pl/obrady-obywatelskiego-parlamentu-seniorow-juz-1-pazdziernika/ ) oraz w spotkaniach tematycznych organizowanych przez Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie aktualnej edycji Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).
  W pierwszej połowie 2015 r. wyjazdów takich, w których uczestniczyli członkowie ww grupy wolontariackiej każdorazowo w składzie 2-3-osobowym, odbyło się sześć. Korzystano za każdym razem nieodpłatnie z pojazdu organizowanego przez A.Jakrzewską-Sawińską, co było zrozumiałe, gdyż MRS dotychczas nie posiadała budżetu delegacyjnego, z którego tym bardziej nie mogliby skorzystać wolontariusze MRS;
 • bieżącej aktualizacji zawartości strony internetowej MRS (http://mrs.poznan.pl ), ze zwróceniem uwagi – z oczywistych względów – na doniesienia lokalne, regionalne czy krajowe dot. wydarzeń z szeroko rozumianej problematyki senioralnej. Strona zyskała liczne grono odwiedzających ją, a świadczy o tym liczba 58 tysięcy odsłon w ciagu 20-miesięcznego okresu funkcjonowania witryny redagowanej siłami własnymi Rady.
 1. Z kolei ‚okres formalny‘, chociaż krótki, gdyż obejmujacy praktycznie zaledwie cztery miesiące (wrzesień-grudzień) roku 2015, charakteryzował się znaczną kreatywnością i intensywną pracą MRS na rzecz środowiska Seniorów Poznania. Wymieńmy tylko najważniejsze inicjatywy:
 • przygotowano ‚Propozycje ramowej organizacji pracy MRS na III kadencję (lata 2014-2018)‘ (zob. http://mrs.poznan.pl/dzialania-rady/roczne-plany-pracy/plan-2015/ ), które systematycznie są już realizowane;
 • poznańska MRS współuczestniczyła w powołaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, które miało miejsce podczas spotkania 21 sierpnia w Krakowie (więcej: http://mrs.poznan.pl/seniorzy-powolali-ogolnopolskie-porozumienie-rad-seniorow/ );
 • z powodzeniem przeszczepiono na poznański grunt projekt krakowskiego profesora pediatrii Mikołaja Spodaryka ‚Jeszcze żyję!‘ polegający na organizowaniu dla seniorów nieodpłatnych wejściówek na próby generalne spektakli do teatrów. Projekt rekomendowało dwoje Ministrów: Pracy i Polityki Społecznje oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://mrs.poznan.pl/apel-dwojga-ministrow-do-dyrektorow-instytucji-kultury-o-zapraszanie-seniorow-na-proby-generalne/ ). Od września do grudnia 2015 seniorzy uczestniczyli w próbach generalnych w trzech poznańskich teatrach: Muzycznym, Nowym i Polskim oraz na jednym bezpłatnym koncercie (2 autobusy mieszkańców DPS-ów). Ponadto, pozyskano dla nich szereg wyjątkowo tanich biletów na inne spektakle. (zob. np. http://mrs.poznan.pl/teatry-przyjmuja-seniorow-jako-widzow-na-proby-generalne/ ). Zorganizowano też wycieczkę dla Seniorów (pełen autokar) do Muzeum Narodowego – Pałac w Rogalinie oraz Muzeum Fiedlera w Puszczykowie). Tym samym MRS (a właściwie realizator tych działań – Aldona Anastasow) wdrożyła w skali jej dostępnej niecodzienną funkcję: animatora życia kulturalnego Seniorów;
 • poszerzono zastosowanie elektronicznej technologii do bieżącego komunikowania się ze środowiskiem (wg badań prof. Czapińskiego ok. 40 % seniorów w miastach korzysta z internetu). Oprócz wspomnianej strony (mrs.poznan.pl) oraz e-poczty (rada_seniorow@um.poznan.pl) uruchomiono w okresie sprawozdawczym dla Rady profil zaufanego ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) do obsługi korespondencji z urzędami z honorowanym podpisem elektronicznym, z czego już dwukrotnie skorzystano.
  Nadto, przygotowano przy współpracy z prywatną uczelnią wyższą (Collegium Da Vinci) warunki poprzez szkolenie do uruchomienia strony internetowej typu Web2.0, tj. fanpage’a MRS prowadzonego przez 2 członków Rady i jedną Seniorkę spoza Rady, wspieranych przez 6 miesięcy przez 2-3 studentów kierunku ,Mediaworking‘. Szkolenie rozpocznie się w styczniu 2016 r. Rada stara się w swej działalności być w pełni transparentna.
  Uruchomiono też przy wsparciu Wydz. Zdrowia UM dostęp do internetu oraz do multimedialnego rzutnika w sali obrad MRS nr 317, co –jak się wydaje-wzbogaciło jakościowo prowadzone tu obrady.
  Tym samym wykazano, że MRS potrafi komunikować się ze społeczeństwem informacyjnym i jednocześnie podejmowanymi innymi działaniami (jak inspirowanie szkoleń komputerowych, z obsługi smartfonów, czyli najnowszych telefonów komórkowych) współtworzyć to informacyjne społeczeństwo;
 • wystąpiono z pomyślnym wynikiem do Urzędu Miasta o pozyskanie dla osób starszych używanych laptopów oraz stacjonalnych komputerów w celu nieodpłatnego przekazania ich samotnym Seniorom oraz Klubom Seniora dla poznania lub doskonalenia niektórych ról obywatela społeczeństwa informacyjnego, tj. informującego się w sieci oraz komunikującego się: asynchroniczny e-mail, synchroniczny komunikator, np. Skype. Pierwsze pięć laptopów otrzymają Seniorzy w styczniu 2016 roku;
 • nakreślono pierwsze kierunkowe przygotowania do obchodów jubileuszu 10-lecia MRS w Poznaniu (przewidzianego na listopad 2017) na razie w postaci opracowania 14 tematów prac licencjackich/magisterskich z zakresu szeroko pojętej polityki senioralnej, które trafiły do wybranych Instytutów i Katedr niektórych uczelni wyższych Poznania (Uni. Med., UAM, 2 uczelnie prywatne). Zakładamy, że niektóre z nich znajdą swoich autorów i promotorów;
 • MRS po raz pierwszy uczestniczyła w V Dniu Organizacji Pozarządowych (12 września) mając wspólne z Radiem Merkury stanowisko na Pl. Wolności. Oferowano seniorom porady prawne 2-osobowego zespołu radców prawnych, porady Policjantki nt bezpieczeństwa, poradnictwo z zakresu orzecznictwa o niesprawności oraz szereg materiałów informacyjnych, w tym zaktualizowaną ulotkę MRS oraz przygotowany za prywatne środki roll up z podstawowymi informacjami o MRS (http://mrs.poznan.pl/portfolio-item/mrs-uczestnikiem-dnia-organizacji-pozarzadowych-12-ix-2015/ ). Przygotowano dla projektanta grafiki komputerowej zweryfikowaną zawartość treściową i ikonograficzną nowego wydania ulotki MRS;
 • odnotować należy również czynny i twórczy udział grupy członków MRS w Konferencji naukowo-szkoleniowej „Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii. Medyczne i społeczne potrzeby osób starszych: od teorii do praktyki“ (9-10 października 2015 w Poznaniu), organizowanej również przez wiceprzewodniczącą MRS dr Annę Jakrzewską-Sawińską, gdzie w Sekcji I: ‚Senior jako obywatel‘ Zdzisław Szkutnik przedstawił referat „Wybrane aspekty gerontologii społeczej w praktyce Rad Seniorów na przykładzie MRS w Poznaniu“, ss.13 + prezentacja ppt. Nadto, trzech członków MRS (A.Jakrzewska-Sawińska, P.Frydryszek, Z.Szkutnik) uczestniczyło w debacie przy okrągłym stole nt najbardziej aktualnych potrzeb osób starszych, z udziałem ekspertów, dziennikarzy i osób decyzyjnych w dziedzinie polskiej polityki senioralnej. Materiały konferencyjne wyjdą drukiem w 2016 roku. MRS była jednym z patronów medialnych konferencji.
  (zob. http://mrs.poznan.pl/konferencja-wyzwania-wspolczesnej-geriatrii-i-gerontologii-poznan-9-10-x-2015/ )
  Z kolei inny członek MRS Anna Sarbak uczestniczyła w II Kongresie Gospodarki Senioralnej w Warszawie 6 października w Ministerstwie Gospodarki, gdzie tym razem dyskutowano o zwiększeniu dostępności i poprawie jakości usług dla osób starszych. Jak widać, zespół MRS starał się rozszerzać swe horyzonty, by kompetentnie wykonywać zobowiązania wobec środowiska Seniorów Poznania;
 • powołano w październiku jako merytoryczne wsparcie Rady ‚Zespół Konsultanów‘, którzy będą pomocni w rozwiązywaniu podejmowanych trudniejszych problemów (http://mrs.poznan.pl/uchwala-nr-12015-mrs-z-12-10-2015-w-spr-powolania-zespolu-konsultantow/ ). Koordynatorem prac Zespołu został członek MRS prof. Jerzy Babiak;
 • prof. Jerzy Babiak uczestniczył jako przedstawiciel MRS 1 października w pierwszym historycznym posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w gmachu Sejmu RP w Warszawie. Obecni byli też tam trzej inni członkowie MRS delegowani do Parlamentu z ramienia swoich Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub organizacji pozarządowych (więcej nt celów i zadań OPS zob. http://mrs.poznan.pl/inauguracyjny-obywatelski-parlament-seniorow-1-pazdziernika-2015/ );
 • wiele uwagi poświęcono na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady polityce senioralnej Miasta poczynając od listopada 2003 roku (pamiętna uchwała RM). W wyniku tej refleksji wzmocnionej dyskusją zaproszonych na posiedzenie MRS przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej oraz członków-gerontologów wspomnianego wyżej ‚Zespołu Konsultantów‘ przyjęto stanowisko w spr. specjalistycznej opieki medycznej nad Seniorami, które przekazano Władzom Miasta oraz Przewodniczącym Klubów Rady Miasta (zob. http://mrs.poznan.pl/stanowisko-nr-12015-w-spr-specjalistycznej-opieki-med-nad-ludzmi-starszymi/ ). Stało się też ono powodem zaplanowania na listopad 2016 roku konferencji popularno-naukowej (red. prof. Jerzy Babiak), która podsumuje wyniki 13-letniej polityki senioralnej Miasta. Stosowną Uchwałą MRS powołała zespół przygotowujący to wydarzenie (zob. http://mrs.poznan.pl/uchwala-nr-32015-mrs-z-7-12-2015-w-spr-powolania-zespolu-wspolorganizujacego-konferencje/ );
 • w celu inspirowania oraz wzbogacenia kanałów przepływu informacji o podejmowanych działaniach w Mieście (w tym także przez MRS, wzmocnienie PR-u) na rzecz Seniorów, a zwłaszcza tworzenia warunków w Poznaniu charakterystycznych dla członków światowej sieci WHO ‚Miast Przyjaznych Starzeniu‘ Rada powołała w grudniu 2015 ‚Zespół dziennikarzy obywatelskich‘ (zob. http://mrs.poznan.pl/uchwala-nr-22015-mrs-z-7-grudnia-2015-r-w-spr-powolania-zespolu-dziennikarzy-obywatelskich/ ). Przygotowując temat podpisano też porozumienie o współpracy z pięcioma lokalnymi mediami: prasą, radiem i tv (inicjator – red. Piotr Frydryszek).
  Wzbogacono w ten sposób warunki dla Rady do budowania samoświadomości seniorów zdających sobie przecież sprawę ze swej specyfiki i do wspierania przez to środowisko swej reprezentacji w postaci MRS;
 • dwoje członków MRS (J.Paprzycka i B.Nowak) zgłoszono do prac w dwóch Komisjach Biura Spraw Lokalowych UM. 2-3 dalsze osoby są członkami Porozumienia Rad Osiedli. Natomiast większość składu osobowego Rady zadeklarowła udział (fakultatywny) w posiedzeniach 9 spośród 14 Komisji Rady Miasta oraz w 2 na 5 – Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziałach UM. Wydaje się, iż jest to pomyślny obraz partycypacji MRS w gremiach Miasta, gdzie opiniuje się bądź są rozstrzygane także sprawy dotyczące Seniorów;
 • w wyniku podjętych starań MRS uzyskała po raz pierwszy na swą działalność budżet. Na 2016 rok wynosi on 15 tys. zł, co pozwoli, np. skorzystać z zaproszeń innych MRS w kraju, wydrukować nową ulotkę MRS czy wesprzeć planowaną w listopadzie konferencję. Rada otrzymała też do celów ‘służbowych’ telefon komórkowy: nr 885/960-352, a członkowie 3-osobowego Prezydium – wizytówki. Wszyscy członkowie Rady otrzymali po raz pierwszy legitymacje członka MRS III kadencji;
 • przygotowano też z właściwym wyprzedzeniem projekt zamierzeń na 2016 rok (plan pracy) poprzez zdefiniowanie harmonogramu wiodących tematów, które uzupełnione zostaną bieżącymi, praktycznymi zagadnieniami przydatnymi w rozwiązywaniu pojawiających się problemów Seniorów Poznania (zob. http://mrs.poznan.pl/dzialania-rady/roczne-plany-pracy/plan-2016/ )

Pragnę wyrazić nadzieję, iż ‚Sprawozdanie‘ pokazło wielkie staranie zespołu MRS o należytą jakość pracy na rzecz środowiska Seniorów. Pełną ocenę efektów zespołowego zaangażowania członków Rady przynieść powinien kolejny 2016 rok.

Przygotował: Zdzisław Szkutnik – Przewodniczący MRS

Poznań, 9 stycznia 2016