List do Posła Michała Szczerby

Poznań, 4 czerwca 2014 r.

Szanowny Pan
Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej
Poseł na Sejm RP Michał Szczerba

Szanowny Panie Pośle,

w nawiązaniu do obrad Komisji Polityki Senioralnej z dnia 28 maja 2014 r., podczas których omówiona została sytuacja osób starszych w naszym kraju oraz strategia polityki senioralnej na nadchodzące lata, pragnę podzielić się moimi refleksjami co do dalszych kroków, jakie należy podjąć w obszarach działania wskazanych podczas spotkania.

Dzięki prezentacji prof. dr. hab. Piotra Błędowskiego mieliśmy okazję zapoznać się z wynikami badań PolSenior, które, wraz z wiedzą na temat aktualnych wytycznych polityki senioralnej przedstawionych przez prof. dr hab. Bolesława Samolińskiego, stanowią wyczerpującą podstawę teoretyczną dla działań praktycznych, które należy niezwłocznie podjąć.

Jedną z najpilniejszych potrzeb jest zadbanie o to, by w skład Komisji Polityki Senioralnej weszli kompetentni przedstawiciele instytucji państwowych odpowiadających za różne dziedziny działań społecznych – przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także innych instytucji, które zagwarantują wieloaspektowe spojrzenie na kwestie senioralne.

Ważne jest jednak to, by opieka senioralna była nie tylko domeną organów władzy, ale także działalności obywatelskiej. Należy przy tym dokonać wyceny podejmowanych działań oraz wprowadzić klarowny podział obowiązków, tak by jednoznaczne stało się, za co odpowiadają władze centralne lub lokalne, co jest domeną organizacji pozarządowych czy prywatnych przedsiębiorstw, a jakie obowiązki spoczywają na lokalnych społecznościach czy też na samych seniorach.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że to właśnie seniorzy są priorytetem postulowanych tu działań, a zatem komunikowane przez nich samych potrzeby powinny być stale brane pod uwagę. Proponuję sporządzenie mapy potrzeb w zakresie opieki senioralnej, na którą za pomocą narzędzi statystycznych można by nanosić informacje co do tego, jakie świadczenia są już wykonywane w danym regionie, a które należy dopiero zapewnić.

Kolejnym priorytetem jest dbałość nie tylko o „życie w zdrowiu”, ale również o wczesną profilaktykę i diagnostykę oraz wszechstronne leczenie. Jednym z możliwych sposobów realizacji tego postulatu jest tworzenie multidyscyplinarnych punktów opieki geriatrycznej, tak by pacjent mógł skorzystać z pomocy specjalistów różnych dziedzin w obrębie jednej placówki. Tego typu rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w Poradni Geriatrycznej przy WSWOP „Hospicjum Domowe” w Poznaniu.

W planowaniu senioralnej opieki zdrowotnej należy dać priorytet chorobom zagrażającym życiu, takim jak nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, czy też choroby mózgu, które stanowią jedne z najczęstszych przyczyn zgonów starszych ludzi w Polsce.

Nie powinno się zapominać o tym, jak ważne jest staranie o zapewnienie jak najwyższej sprawności psychofizycznej wszystkim polskim seniorom. Działania zmierzające w tym kierunku muszą być jednak dostosowane do poszczególnych podgrup wiekowych: inne będą potrzeby 60- czy 65-latka, a inne – stulatka. Osoby zależne, niesamodzielne powinny otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb opiekę domową, tak by zapobiec nierównościom w dostępie do usług zdrowotnych.

Powyższe wstępne refleksje mają na celu jedynie zasygnalizowanie najpilniejszych postulatów. Jesteśmy gotowi dostarczyć bardziej wyczerpujące studium na ten temat. Aby tego dokonać, potrzebna jest jednak większa ilość czasu na konsultacje ze specjalistami oraz gruntowną analizę bieżących potrzeb i ich możliwych rozwiązań.

Cieszy fakt, że w Polsce tak wiele już zostało postanowione i zrobione na rzecz poprawy jakości życia osób w wieku podeszłym. Kluczową sprawą jest jednak niezwłoczna realizacja teoretycznych postulatów. Działania senioralne mają bowiem charakter długofalowy i dalsza zwłoka spowoduje nieakceptowalne oddalenie w czasie oczekiwanych rezultatów.

Z wyrazami szacunku,

dr n.med. Anna Jakrzewska-Sawińska

Wiceprezes WSWOP „Hospicjum Domowe”
Kierownik Hospicjum dla Dorosłych i Dzieci
Kierownik Poradni Geriatrycznej
Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *