Miejska Rada Seniorów pracuje on-line

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu pracuje on-line. Kolejne posiedzenie MRS odbyło się 12 maja. Z uwagi na Covid-19 – za pośrednictwem ZOOM, umożliwiającego bezpośrednie spotkanie online członków Rady.

W wideokonferencji wziął udział  z-ca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Głównym tematem omawianym na spotkaniu była sytuacja w domach pomocy społecznej i wynikające z niej wnioski na przyszłość.

Fot. Roman Szymański

Poniżej przedstawiamy projekt Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów –z 12 maja 2020 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej:

Miejska Rada Seniorów  podjęła problem funkcjonowania domów pomocy jako temat wcześniej zaplanowany, ale też dodatkowo zmotywowana zagrożeniem zachorowania mieszkańców DPS w związku z pandemią Covid 19.

  1. Miejska Rada Seniorów oceniając opiekę nad osobami starszymi, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować stwierdza, że:

– spośród 20 tys. korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 59% to ludzie długotrwale i ciężko chorzy, w większości w starszym wieku, a usługami opiekuńczymi (realizowanymi przez PKPS i PCK) objęto w ub. roku 3784 osoby,

– w Poznaniu działa siedem domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto lub przez miasto finansowanych, jest w nich 716 miejsc,

– miejsc w domach pomocy społecznej jest za mało w stosunku do potrzeb, oczekiwanie na przyjęcie wynosi co najmniej pół roku, 623 mieszkańców Poznania przebywa w DPS w 13 województwach, a miasto wydaje na to rocznie 21 mln zł, Poznań jest jednym z niewielu dużych miast bez domu pomocy społecznej dla osób chorych psychicznie.

  1. Miejska Rada Seniorów w związku z pandemią koronawirusa Covid 19 zwraca uwagę na:

– dramatyczną sytuację seniorów i pracowników w domach pomocy społecznej, w których pojawił się koronawirus: zamykanie DPS, bez możliwości odwiedzin i z zakazem opuszczania obiektu przez pracowników wywołuje poczucie niepewności także u tych, których epidemia nie dotknęła,

– z epidemicznego punktu widzenia budynki DPS są w większości za duże (w Poznaniu najczęściej 140-170 osób) i nie uwzględniają architektonicznych podziałów niezbędnych w przypadku chorób części podopiecznych,

– zróżnicowane wyposażenie w środki ochrony osobistej poprawiane staraniem kierownictw DPS, władz samorządowych i państwowych – działania władz miasta oceniane są pozytywnie,

– brak rezerwowej kadry medycznej i opiekuńczej, a także przeszkolonych wolontariuszy,

– przypadek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej w Poznaniu pokazuje, jak trudno bez wcześniejszych procedur unikać choroby Covid 19 i walczyć z nią.

  1. Miejska Rada Seniorów postuluje:

– wspomaganie podopiecznych DPS w czasie pandemii w elektronicznym, a jeśli przepisy na to pozwolą w bezpiecznym bezpośrednim kontakcie z rodzinami,

– rozwój usług opiekuńczych dający możliwość indywidualnego rozwiązywania problemów w miejscu zamieszkania, bez konieczności przeniesienia do DPS – wymaga to podniesienia płacy opiekunek i opiekunów oraz zwiększenia ich liczby,

– zwiększenie wsparcia dla osób opiekujących się rodzicami kosztem swojej aktywności zawodowej, potrzebne jest rozwiązanie ustawowe,

– podjęcie szerszego programu inwestycyjnego niż obecny, który przewiduje budowę dwóch budynków zamiast likwidowanego DPS przy ul. Bukowskiej, rozbudowę obiektu przy ul. Mogileńskiej i remont Dziennego DPS przy ul. Wielkiej; niezbędne jest utworzenie DPS dla osób chorych psychicznie i restrukturyzacja sieci dps zmierzająca do powstania wielu małych 15-20 osobowych domów pomocy społecznej,

– przygotowanie programu promocji i szkolenia wolontariatu medycznego.

Miejska Rada Seniorów zwraca się do Prezydenta Miasta i Rady Miasta Poznania o podjęcie powyższych postulatów poprzez stosowne programy samorządowe, a do parlamentarzystów wielkopolskich o wniesienie odpowiednich inicjatyw ustawodawczych.

Na posiedzeniu omawiano również regulamin nagrody za zasługi na rzecz seniorów.

Miejska Rada Seniorów postanowiła przyznawać tytuł: Senioribus optime meritis  (Najlepszy przyjaciel seniorów). Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu nie częściej niż raz w roku, a laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów: konkretnej osoby lub osób bądź przyczyniając się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną.

To zaszczytne wyróżnienie przyznawać będzie Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady. Kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur.

Roman Szymański

Źródło: portal My60+

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *