Miejska Rada Seniorów (MRS) jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym w strukturze władz miejskich, powołanym uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXIV/228/V/2007 z dnia 25 października 2007 roku. Skład Rady liczy 15 osób, które wybierane są na czas trwania kadencji Rady Miasta Poznania.

Celem działalności MRS jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Zadania Miejskiej Rady Seniorów:

– Ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych.
– Przedstawienie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów.
– Monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów.
– Wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów.
– Zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego.
– Inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych.
– Informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

Przewodniczącym MRS II kadencji był p. Krzysztof Wodniczak. Osobą desygnowaną przez Radę Miasta Poznania do kontaktów z MRS II kadencji była p. Maria Nowicka.

Z inicjatywy MRS I kadencji zostało powołane Centrum Inicjatyw Senioralnych.
Źródło: CIS

=========================

Zob. też Paprzycka Janina, Powstanie i działalność Miejskiej Rady Seniorów I kadencji [od 2008 r.]. [Zapis konspektu prezentacji ppt] TU