Uchwała Nr XV/135/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III kadencji.


§ 1

1. W III kadencji Miejskiej Rady Seniorów powołuje się jej następujący skład osobowy:

1) pan Bogdan Nowak – reprezentujący Radę Miasta Poznania;

2) pani Małgorzata Nowak-Karlińska – reprezentująca Radę Miasta Poznania;

3) pani Anna Sarbak – reprezentująca Radę Miasta Poznania;

4) pan Jan Chudobiecki – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania;

5) pan Piotr Frydryszek – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania;

6) pan Zdzisław Szkutnik – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania;

7) pani Aldona Anastasow – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

8) pan Jerzy Babiak – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

9) pani Anna Jakrzewska-Sawińska – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

10) pan Witold Kozak – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

11) pan Henryk Marciniak– reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

12) pani Janina Paprzycka – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

13) pani Lidia Wrocińska Sławska – organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

14) pan Krzysztof Wodniczak – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

15) pani Marianna Zbierska – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.

2. Rada Miasta Poznania desygnuje radną – panią Małgorzatę Woźniak do kontaktów z Miejską Radą Seniorów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło  

UWAGA: Poz. 10 i 13 uległa zmianie, zob. poniżej Uchwały RM.


Uchwała Nr XXVIII/404/VII/2016 Rady Miasta Poznania 
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/135/VII/201 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji

Na podstawie §19 ust.1 pkt 5 oraz ust.2 Statutu Miejskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Poznania Nr VII/39/VII/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Radzie Seniorów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz.1173)   uchwala się, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XV/135/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III kadencji w § 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie :

„10) pani Aleksandra Buchert – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Źródło  (pkt 6!)

———————————————–

UCHWAŁA NR LIII/970/VII/2017

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 5 września 2017 r.

zmieniająca

uchwałę Nr XV/135/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Statutu Miejskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Poznania Nr VII/39/VII/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Radzie Seniorów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 1173) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/135/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III kadencji w § 1 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13) pan Jędrzej Stefan Oksza-Płaczkowski – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Źródło (pkt 31 !)

SKŁAD MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW IV KADENCJI, zob. TU