Podmioty niepubliczne w lokalnym procesie decyzyjnym – program konferencji (UAM, 27 lutego 2020)

Konferencja naukowa podsumowująca realizację projektu
Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego

Finansowanego z dotacji MNiSW w ramach Programu DIALOG
(nr DIALOG 0163/2017)

                                    WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA
UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU
27 lutego 2020 r.

W ciągu ostatnich dekad lokalna scena publiczna wzbogaciła się o nowe podmioty i formy uczestnictwa mieszkańców w decydowaniu o ich najbliższym otoczeniu. Było to częściowo rezultatem obniżenia zaufania do tradycyjnych, związanych z demokracją przedstawicielską, instrumentów wpływu na władze publiczne; częściowo zaś następstwem wzrostu możliwości korzystania z innych narzędzi oddziaływania na procesy decyzyjne. Współcześnie lokalna scena publiczna jest też kształtowana przez konieczność zaangażowania aktorów prywatnych i pozarządowych w realizację zadań samorządowych – zaangażowanie to może, zdaniem organizatorów konferencji, wzrosnąć w sytuacji systematycznego ograniczania kompetencji i zasobów jednostek samorządu terytorialnego przez władze państwowe. Podmioty niepubliczne powinny zatem mieć również większy wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących zakresu i sposobów świadczenia usług publicznych.

Celem konferencji jest podzielenie się z jej uczestnikami wynikami badań prowadzonych w ramach projektu Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, realizowanego we współpracy trzech ośrodków akademickich: Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego (lider projektu) oraz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dla autorów powyższego projektu istotne jest również zaproszenie do dyskusji dotyczącej funkcjonowania podmiotów niepublicznych na poziomie lokalnym przedstawicieli samorządu i działaczy społecznych.

P R O G R A M   K O N F E R E N C J I

 1. 9.30-9.45       Powitanie uczestników konferencji przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu – prof. UAM dr. hab. Andrzeja Stelmacha
 2. 2. 9.45-10.00    Wprowadzenie do tematyki konferencyjnej – prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak

10.00-11.15  Sesja plenarna

 1. UAM dr hab. Robert Kmieciak
  Potencjalne kierunki kształtowania się systemu władzy lokalnej w Polsce
 2. UMCS dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak
  Społeczne rady i komisje – doświadczenia europejskie
 3. UAM dr hab. Paweł Antkowiak
  Prawno-instytucjonalne podstawy funkcjonowania społecznych rad i komisji w Polsce

11.15-11.45  Przerwa kawowa

11.45-13.00 Sesja plenarna

6. Mgr Dominik Boratyn
Statutowa działalność rad młodzieżowych i jej znaczenie dla społeczności lokalnych

7. dr hab. Agnieszka Pawłowska
Reprezentacja i artykulacja interesów lokalnych przez społeczne rady i komisje

8. Dr Anna Kołomycew
Wpływ społecznych rad i komisji na decyzje lokalne

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.30 Dyskusja panelowa z udziałem działaczy samorządowych i społecznych na temat:
Społeczne rady i komisje. Użyteczna fasada czy rzeczywisty uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego?

Paweł Adamów – Wiceprezydent Konina
Bartosz Jędrzejczak – Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych w Koninie
Agnieszka Lewandowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania
Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański
Antoni Szczuciński – Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 (sala 120). Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na potrzebę racjonalizacji kosztów, prosimy uprzejmie o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 20 lutego 2020 roku [jeszcze aktualne! 25.02].
Adres do korespondencji: prof. UAM dr hab. Paweł Antkowiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań,  e-mail: pawel.antkowiak@amu.edu.pl

Szeroka info o projekcie badawczym czytaj na jego stronie – TU
Zapowiadana jest na maj/czerwiec br. publikacja wyników badań w postaci książkowej w dwóch wersjach: papierowej i online. Ta ostatnia będzie też dostępna poprzez stronę MRS.

Krótka relacja foto z Konferencji w dniu 27 lutego na UAM:

Otwarcie Konferencji przez Prodziekana Wydz. N.Polit. i Dziennikarstwa UAM prof. dr. hab. Macieja Walkowskiego

|
|
|
|
|
|
|
|

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *