„Poradnik” dla Seniorów w sprawach mieszkaniowych

INFORMACJA DLA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW DOTYCZĄCA SPRAW MIESZKANIOWYCH

Lokal mieszkalny może być zajmowany na podstawie różnych tytułów prawnych np. prawa własności, własnościowego lub lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu, umowy dożywocia, najmu, użyczenia. Najbardziej stabilną i dającą poczucie niezależności formą władania jest własność lokalu mieszkalnego i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.

Powszechnym tytułem do zajmowania lokalu jest jego najem na podstawie umowy zawartej z wynajmującym. Prawa i obowiązki wynajmujących i najemców regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 733) ze zmianami.

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji, które mogą służyć pomocą w przypadku sporów i problemów związanych z najmem lokalu.

 1. Umowa najmu powinna być zawarta na piśmie, podpisana przez obie strony i powinna zawierać wszystkie istotne elementy, takie jak: opis przedmiotu najmu, okres, na jaki została zawarta (oznaczony lub nieoznaczony), strony umowy, wysokość czynszu oraz innych opłat związanych z eksploatacją lokalu, sposób korzystania z lokalu itp.
 2. Każda umowa najmu może być wypowiedziana na zasadach określonych w przepisach prawa lub wynikających z zawartej umowy, dlatego ważne jest szczegółowe zapoznanie się z treścią zawieranej umowy przed jej podpisaniem.
 3. Czynsz najmu, w zależności od zasobu, w którym znajduje się lokal (prywatny, spółdzielczy, komunalny, inny) może być bardzo zróżnicowany i niekoniecznie zależny od warunków technicznych, atrakcyjności, lokalizacji i elementów wykończeniowych lokalu. Należy podkreślić, że poza pewnymi wyjątkami, czynsz najmu jest ustalany przez strony zawartej umowy. Mimo panującego przekonania, nie ma tzw. czynszu regulowanego w przypadku umów najmu wywodzących się z wydawanych w poprzednim okresie decyzjach administracyjnych o przydziale. W przypadku budynków/lokali stanowiących własność prywatną w tym zakresie panuje całkowita swoboda kształtowania umowy pomiędzy wynajmującym a najemcą. Nieco odmienne zasady dotyczą czynszów w zasobie mieszkaniowym Miasta Poznania, inne w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, własną politykę czynszową kreują inne jednostki dysponujące lokalami w publicznym zasobie mieszkaniowym. Czynsz może być wypowiadany przez wynajmującego na zasadach wynikających z przepisów prawa lub zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce NIE MA EKSMISJI NA tzw. BRUK. Wynajmujący, który oczekuje opróżnienia lokalu przez dotychczasowych lokatorów jest zobowiązany wypowiedzieć umowę najmu i wskazać termin opuszczenia lokalu wynikający z wypowiedzenia. W przypadku odmowy opuszczenia lokalu, wynajmujący musi wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję, a sąd po rozpatrzeniu sprawy może pozew uznać za zasadny, oddalić go lub przyznać prawo do lokalu socjalnego. Lokal socjalny wskazuje gmina, dlatego ważne jest, aby w przypadku sporu z wynajmującym odbierać korespondencję z sądu, prowadzić z wynajmującym korespondencję na piśmie, dokumentować jego i własne działania, uczestniczyć w posiedzeniach sądu, przedstawiać swoje racje, co może uchronić przed wydaniem wyroku zaocznego lub niekorzystnego dla lokatora.
 5. Miasto Poznań udziela pomocy mieszkaniowej osobom starszym, które znalazły się w ciężkiej sytuacji mieszkaniowej i spełniają kryteria do udzielenia tej pomocy (patrz: uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r.). Szczegółowych informacji i porad w tym zakresie możecie Państwo poszukiwać w Urzędzie Miasta Poznania Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zasadą jest, że pomocy mieszkaniowej udziela się osobom o niskich dochodach, a wysokość dochodów każda gmina odrębnie określa dla swoich mieszkańców. W zależności od dochodów można oczekiwać pomocy w zakresie uzyskania prawa do lokalu socjalnego, mieszkalnego lub z zasobów PTBS sp z o.o. Doraźną pomoc mieszkaniową i ochronę przed bezdomnością zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, przy ul. Cześnikowskiej 18 i Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Dolne Chyby 10 w Przeźmierowie.
 6. W Poznaniu realizowany jest również program specjalnie dedykowany osobom starszym pod nazwą „Mieszkanie dla seniora”. Do dyspozycji osób starszych przeznaczono 141 mieszkań w zasobie PTBS położonych przy ul. Grabowej 22 B i C i ul. Drewlańskiej 10, w których opłatę partycypacyjną w kosztach budowy uiściło Miasto Poznań. Są to mieszkania o wysokim standardzie, odpowiadające potrzebom osób starszych. Informacje o funkcjonowaniu tego programu uzyskać można w Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 46 w godzinach pracy urzędu, również telefonicznie pod nr 61-87-85-578
 7. Miasto Poznań oferuje również lokale do remontu znajdujące się w komunalnym zasobie mieszkaniowym, których wykaz publikuje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z o.o. ul. Matejki 57. W ZKZL uzyskacie Państwo wszystkich niezbędnych informacji dotyczących tych lokali.
 8. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy Miasta w przypadku chęci zamiany lokalu. Należy wtedy zwrócić się do Biura Zamiany Mieszkań działającego przy Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych przy ul. Matejki 57.
 9. Miasto Poznań udziela również pomocy finansowej w kosztach utrzymania mieszkania poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego. Warto zwrócić się z zapytaniem do Poznańskiego Centrum Świadczeń, czy przysługuje taki dodatek. Informacji udzielają pracownicy PCŚ przy ul. Wszystkich Świętych 1.

 PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO!

Mieszkanie jest istotnym dobrem! Nieprzemyślane decyzje, niewystarczająca wiedza o swojej  sytuacji prawnej mogą być przyczyną wielu problemów lub nawet utraty mieszkania. Przed podjęciem decyzji dot. zamieszkania warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, zasięgnąć informacji w Urzędzie Miasta Poznania, a w przypadku osób starszych, chorych lub niesamodzielnych poprosić o wsparcie innego członka rodziny lub pracownika socjalnego.

Informację dla MRS przygotowała:
Renata Murczak
Kierownik Oddziału Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania

Dyskusja (2)

 1. fan MRS

  Kilka praktycznych informacji o tym, czym dysponuje ZKZL dla seniorów:

  Zamiana mieszkania szansą na spokojną jesień życia

  “Biuro Zamiany Mieszkań Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu funkcjonuje już pięć i pół roku. W tym czasie jego pracownicy złożyli klientom ponad 4 tysiące propozycji zamiany. Ponad osiemset pięćdziesiąt poznańskich rodzin zamieszkało w wymarzonym „M”. Z tego ponad połowa rodzin zainteresowanych przeprowadzką zamieszkała w nowo wybudowanych blokach lub kamienicach po renowacji. Ponad 70 razy udało się także pomóc rodzinom, które popadły, często nie z własnej winy, w finansowe tarapaty, a dzięki zamianie mieszkania i spłacie ich zadłużenia rozpoczęły życie bez widma eksmisji. […]

  Wiele propozycji
  Obecnie w bazie lokali zgłoszonych do zamiany jest ponad 800 pozycji. Są tutaj lokale małe, ale też całkiem spore. Takich szukają młodzi ludzie, którym powiększa się rodzina, a dochody pozwalają na większe wydatki na czynsz. Bywa i tak, że dzieci starszych rodziców decydują się na wspólne zamieszkanie, by móc się nimi opiekować. Wtedy małe mieszkania, które opuszczają „wchodzą do puli” i mogą być zagospodarowane przez osoby samotne, czy parę seniorów. […]

  Osoby wnioskujące o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego mogą rezerwować terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o.
  Biuro Zamiany Mieszkań
  Matejki 57 w Poznaniu
  tel: (061) 86 94 900, 86 94 922, 86 94 924, 86 94 926.”

  Więcej czytaj… http://my50plus.pl/zamiana-szansa-na-spokojna-jesien-zycia/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *