Polityka senioralna Miasta – ewaluacja wyników (24.08.2018)

Na kolejnym w tym roku spotkaniu Rady Programowej ds. wdrażania i realizacji polityki senioralnej, któremu przewodniczyła w zastępstwie V-prezydenta J.Solarskiego Dyrektor WZiSS UM Magdalena Pietrusik-Adamska, dokonano przeglądu wyników za drugi kwartał 2018 r.

Założenia „Polityki senioralnej M.Poznania na l. 2017-2021“ przewidują bowiem okresową ewaluację wyników, co uznać trzeba za wielką ich zaletę. Referentami byli kolejni członkowie Rady Programowej (zob. zdjęcia), a omawiano je w ośmiu blokach tematycznych:

*Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych i budynków.
*Rozwój transportu przyjaznego starzeniu się.
*Rozwój budownictwa przyjaznego starzeniu się.
*Tworzenie warunków do wzrostu partycypacji społecznej osób starszych.
*Kształtowanie w społeczeństwie szacunku wobec osób starszych i tworzenie warunków do inkluzji społecznej.
*Tworzenie warunków do partycypacji obywatelskiej najstarszych mieszkańców miasta oraz możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy.
*Pobudzenie i wspieranie różnorodnych form komunikacji i informacji.
*Rozwój, podnoszenie jakości i dostępności usług społecznch oraz ochrony zdrowia.

Tak ustawiona tematyka jest kompatybilna z przyjętymi w światowej sieci WHO ‚Miast Przyjaznych Starzeniu zasadami, do której Poznań należy od 2016 roku.

Podkreślić należy wielką życzliwość, empatię i konsekwencję realizatorów powyższych bloków tematycznych. Jeśli ta tendencja utrzyma się do 2021 roku, to ostateczne wyniki mogą być imponujące!

Również w imieniu MRS, kończącej w jesieni br. trzecią kadencję, przedstawiono panoramę wydarzeń prosenioralnych – TU
Nadto, podniesiono potrzebę pilnej interwencji Władz Miasta poprzez Pełnomocnika Prezydenta w Aquanecie w działania tej Spółki na Starym Grunwaldzie, które nie mieszczą się w nurcie polityki senioralnej i destrukcyjnie wpływają na wizerunek Miasta przyjaznego starzeniu, nie mówiąc o wizerunku samego Aquanetu.

Zdarzająca się tu bowiem coraz częściej tzw. „cofka“ z niedrożnego systemu kanalizacji ściekowej, powodowana nagłymi opadami atmosferycznymi (odbrębnego systemu kanalizacji dla wody opadowej i roztopowej w 80-90-letnich domach i osiedlu brak), powoduje duże zniszczenia materialne i „minikatastrofy ekologiczne“ w przyziemiach ok. 50 domów urbanistyczno-architektonicznej zabytkowej enklawy Poznania, tj. ulic: Zakręt i Ostroroga. W tej sytuacji wprowadzanie opłat za wodę opadową, bez gwarancji jej „ciągłego i niezawodnego“ odbioru, do czego Aquanet zobowiązuje się w umowach z klientami, wydaje się być nieetycznym sposobem pozyskiwania środków pieniężnych przez Firmę, wbrew temu, co Spółka oświadcza na swej stronie: „Jesteśmy powołani do tego, by zarabiać pieniadze, robimy to etycznie i odpowiedzialnie“ (por. też Kodeks etyki Aquanet ). Na takie wymuszone, monopolistyczne działania Aquanetu nie ma zgody lokalnej społeczności, w dużej części już senioralnej, i to zostało na posiedzeniu zaakcentowane. Zadano też pytanie, dlaczego sytuacją „cofki“ z kanalizacji ściekowej w zabytkowych domach nie interesuje się Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków?