Protokół MRS z 3 września 2018

Porządek zebrania – TU

                                   P r o t o k ó ł  nr IV/ 2018

Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu odbytego w dniu 3 września 2018.

 Posiedzenie odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim z uwagi na liczniejszą grupę zaproszonych Gości, którzy zgłosili chęć wystąpienia w określonych tematach..

Posiedzenie otworzył przewodniczący MRS witając przybyłych Gości oraz członków MRS.

  1. Następnie przewodniczący przedstawił agendę posiedzenia oraz pod nieobecność sekretarza MRS protokół z posiedzenia w dniu 7 maja 2018 roku (oba dokumenty wraz z załącznikami zostały przyjęte przez aklamację).

Przewodniczący przystąpił do realizacji przyjętego porządku posiedzenia:

2.  Sprawy bieżące:

– podsumowanie Poznańskiej Parady Pokoleń odbytej w dniu 2 czerwca. Złożył słowa podziękowania       V-Prezydentowi Panu Jędrzejowi Solarskiemu, Dyr. Wydziału Zdrowia Pani Magdalenie Pietrusik-Adamskiej, Dyr. CiS Panu Wojciechowi Bauerowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania parady.

– podsumowanie wizyty studyjnej członków MRS +WZiSS w Radzie Seniorów w Lublinie

– omówienie czekających nas wydarzeń w miesiącu październiku, listopadzie (w tym wybory nowej MRS)

– informacja o przygotowywanych warsztatach podsumowujących działalność MRS III kadencji z udziałem Władz Miasta, WZiSS, przedstawicieli DPS, Klubów Seniora w dniach 10-11 października

– informacja o staraniach sekretarza MRS u Wojewody o skróceniu okresu zamknięcia stadionu Lecha oraz o umożliwienie wejścia Seniorom na stadion (zakończyło się połowicznym sukcesem –karę zmniejszono)

– następnie przewodniczący komisji zieleni miejskiej z udziałem Seniorów Pan Jędrzej Płaczkowski omówił pracę powołanego zespołu oraz przedstawił propozycję rozwiązań.

  1. Głos zabrała Pani Ewa Jemielity – Przewodnicząca Komisji Samorządowej Rady Miasta (zmiana kolejności w programie na skutek szybszej realizacji agendy i chwilowej nieobecności posła B.Wróblewskiego, który przybył na ustaloną godzinę) . W trakcie swego wystąpienia omówiła sprawę możliwego rozwiązywania problemów geriatrycznych aglomeracji poznańskiej. Zwróciła krytyczną uwagę na niezłożenie wniosku do Marszałka na pozyskanie środków na rozbudowę POSUM-u przez Władze Poznania.
  2. Przewodniczący udzielił głosu Panu Bartłomiejowi Wróblewskiemu, posłowi na Sejm RP, który przedstawił wybrane zagadnienia środowiska osób starszych Miasta Poznania na tle polityki senioralnej państwa. Zwrócił się też do uczestników posiedzenia o wyrażenie swych oczekiwań w tym względzie.
  3. Pan V-Prezydent Solarski w odpowiedzi na zarzuty Pani Radnej w sposób wyczerpujący wyjaśnił zaistniałą sytuację. Jednocześnie omówił całokształt zrealizowanego zakresu polityki senioralnej w mijającej kadencji władz Miasta oraz podkreślił bardzo znaczącą rolę MRS w tej realizacji.
  4. Przedstawiciel FAST omówił prowadzoną kampanię ”Stop Manipulacji- nie kupuj na prezentacji”
  5. W tym punkcie poruszono następujące sprawy:

– niedozwolone praktyki wobec seniorów stosowane przez banki

– ławeczki dla Seniorów oraz dostępność toalet w dużych marketach sieciowych, np. Biedronka; mówiono o tym w kontekście braków ww rzeczy

– finanse na działalność dla Seniorów uwzględnione w budżetach Rad Osiedli – ref. Stanisław Gorzelańczyk ,Jeżycki Klub Seniora’

-apel do Przewodniczącej Komisji Samorządowej oraz Komisji ds. Współpracy z Radami Osiedli złożonej z członków MRS o zajęcie się tą kwestią. W tej  wypowiadała się też Komisja MRS ds. Współpracy z Radami Osiedli w osobie Janiny Paprzyckiej. Komisja nie podzieliła proponowanego stanowiska, by w budżetach RO środki dla seniorów były w określonej stałej proporcji (np. 10-15%).

8. Wolne Głosy i wnioski:

– Przewodniczący zaapelował o większe zaangażowanie członków MRS w ostatnim okresie naszego działania, praktycznie do końca 2018 roku: o udział w dyżurach, uczestnictwo w targach Viva Seniorzy, Drzwiach Otwartych MRS w ramach ‚Senioralnych. Poznań 2018‚ i innych wydarzeniach adresowanych do osób starszych.

Wobec wyczerpania agendy posiedzenia Przewodniczący podziękował za przybycie, czynny udział oraz ciekawą dyskusję zamykając jednocześnie posiedzenie.

Na podstawie nagrania z dyktafonu protokół sporządził Sekretarz.

Sekretarz MRS                                                                                       Przewodniczący MRS

/-/ Bogdan Nowak                                                                            /-/ Zdzisław Szkutnik

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *