Protokół MRS z 4 grudnia 2017

Porządek zebrania – TU

                           P R O T O K Ó Ł nr VIII / 2017
Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w dniu 4 grudnia 2017 roku

 Posiedzenie odbyło się w Sali nr 317 WZiSS przy ul. 3 Maja 46. 

1.Wobec usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącego MRS    posiedzenie otworzyła wiceprzewodnicząca MRS dr Sawinska witając przybyłych gości oraz członków MRS.

2.Po powitaniu i stwierdzeniu kworum (lista obecności w załączeniu) dalszej części posiedzenia przewodniczył sekretarz MRS Bogdan Nowak.

3.Prowadzący przedstawił protokoły posiedzenia z 4 września oraz z 25 października (przyjęte przez aklamację).

4.dr Sawińska przedstawiła informacje z konferencji w Sejmie 2 X z udziałem władz Miasta oraz członków MRS.
Prof. Babiak przedstawił obszerną relację z obrad I Forum Wielkopolskich Rad Seniorów, które odbyło się 14 XI w Poznaniu.

5. Radna Pani Woźniak oraz sekretarz Bogdan Nowak przedstawili przebieg działań w tematach: bezpłatnej taxi dla Seniorów oraz funduszu grantowego na adaptację mieszkań.

6.Pan Piotr Frydryszek wspólnie z Panem Marcinem Piechockim z UP Wydziału Dziennikarskiego omówił publikacje dotyczące Seniorów w publikatorach Poznańskich zwłaszcza w ,AS’ oraz zaapelował do członków MRS o zgłaszanie tematów do publikacji w I kwartale 2018.

7.Sekretarz MRS przedstawił projekt „Programu pracy MRS w 2018”
Pomimo wcześniejszego przesłania projektu do wszystkich członków MRS do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne propozycje. Brak propozycji do „Programu Pracy” świadczy o nieangażowaniu się członków MRS do tworzenia wspólnych działań na rzecz Seniorów. Po tej wypowiedzi Pani Paprzycka rozpoczęła dyskusje o jej oczekiwaniach (jak powinna Rada Seniorów pracować). Nie zgłosiła jednak żadnych propozycji osobistego zaangażowania się pomimo tego, że Prof. Babiak zaoferował swoją pomoc w sprecyzowaniu jej oczekiwań.

8. Pani Dorota Potejko, z-ca dyr. WZiSS przedstawiła bardzo obszerną prelekcję na temat działań WZiSS na rzecz osób niepełnosprawnych w Poznaniu.

9.Pan Krzysztof Wodniczak zrelacjonował koncerty w Domach Pomocy Społecznej , które odbywały się pod patronatem PTAAAK-a.

10.Pani Sarbak przedstawiła notatkę o podjętych działaniach udzielenia pomocy 89-letniemu seniorowi B.J.

11.Prowadzący posiedzenie przy współudziale Pana Frydryszka podzielili się refleksjami z wydarzeń październikowych związanych z 10-leciem Miejskiej Rady Seniorów.

12.Wobec wyczerpania porządku posiedzenia sekretarz MRS zakończył posiedzenie informując zebranych, że następne posiedzenie odbędzie się 5 lutego 2018.

Sekretarz MRS w imieniu Prezydium złożył wszystkim Życzenia Świąteczno –Noworoczne.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz MRS                                               V-Przewodnicząca MRS

/-/ Bogdan Nowak                                       /-/ Anna Jakrzewska-Sawińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *