Protokół MRS z 5 lutego 2018

Porządek zebrania – TU

Protokół nr I/2018

         z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w dniu 5 lutego 2018 roku

         Posiedzenie odbyło się w Sali nr 105 /I piętro/ WZiSS ul. 3 Maja 46

 

  1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący MRS, witając członków MRS oraz gości.

Stwierdził na podstawie listy obecności kworum i przedstawił porządek posiedzenia

/porządek został przyjęty przez aklamację/

  1. Następnie sekretarz MRS przedstawił protokół z zebrania 4 .12.2017 roku/protokół

przyjęty przez aklamację/.

  1. Wobec dużej ilości spraw bieżących Przewodniczący MRS za zgodą zebranych rozpoczął

Ich omawianie:

-dni Rodziny MRS reprezentuje Pani Anna Sarbak

-kongres Rad Seniorów dr Sawinska, Pani Buchert

-budżet Obywatelski prof. Babiak

-zespół ds. adaptacji mieszkań/granty / dr Chudobiecki

– omówienie wyjazdu studyjnego do Krakowa 15- 17 kwietnia

-posiedzenie 5marca poświęcone kształtowaniu zieleni miejskiej w Poznaniu przy

współudziale Seniorów – pomniki przyrody Pan Płaczkowski

– apel Pana Frydryszka o artykuły do aktywnego Seniora

– spotkanie u Prezydenta Solarskiego –Pan Szkutnik, Pan Babiak, Pani Sarbak, Pani Buchert

-omówienie interwencji w sprawie p. Jankowiaka:

-artykuły prasowe, audycje TV, rozmowa z Radą Nadzorczą PSM

-dokumentowanie interwencji w czasie pełnionych dyżurów

  1. Sprawozdanie z działalności MRS przedstawione przez Przewodniczącego wywołało

dyskusję:

-Pani Zbierska podkreślała pominięcie w sprawozdaniu jej działalności w klubie Seniora

-Pani Buchert, Pani Sarbak również podkreślały brak w sprawozdaniu odnośników o

Innych działaniach członków MRS poza działalnością MRS

– po takiej dyskusji został zgłoszony wniosek, aby każdy z członków MRS przedstawił

sprawozdanie ze swojej działalności pozastatutowej do końca października 2018 roku

– wniosek został poddany głosowaniu: za wnioskiem 5 głosów

przeciw           6 głosów

wstrzymujący 1 głos

wniosek został odrzucony

-Sprawozdanie poddano pod głosowanie: za przyjęciem głosowało 10 członków

wstrzymujący   1 członek

Sprawozdanie z działalności MRS za 2017 rok zostało przyjęte /załącznik do protokołu/

  1. Pani Radna Małgorzata Woźniak przedstawiła bardzo dobrą współpracę jako łączniczka

z Radą Miasta a Miejską Radą Seniorów zaznaczając jednocześnie fakt dużej ilości poprawek zgłoszonych do budżetu Miasta dedykowanych Seniorom.

  1. Przewodniczący omówił plan pracy MRS na 2018 rok, który był przesłany do wszystkich

członków MRS wcześniej w celu zgłaszania swoich propozycji.

Po omówieniu planu został on przyjęty przez aklamację /plan w załączeniu/

Porządek posiedzenia został wyczerpany. Przewodniczący dziękując wszystkim za udział

w posiedzeniu je zakończył.

 

Sekretarz MRS                                                               Przewodniczący MRS

/-/ Bogdan Nowak                                                            /-/ Zdzisław Szkutnik

Dyskusja (1)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *