Protokół MRS z 5 marca 2018

Porządek zebrania – TU

Protokół nr II/2018 roku

Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu III kadencji w dniu 5 marca 2018 roku.
Posiedzenie odbyło się godz.11:00 w Sali Amarantowej Domu Tramwajarza ul. Słowackiego.

Posiedzenie otworzył przewodniczący MRS witając przybyłych gości: Prezes Fundacji Alter eko z Warszawy Kamilę Musiatowicz, Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Tomasza Lisieckiego, Dyrektora CIS Wojciecha Bauera i członków MRS. Następnie przewodniczący przedstawił agendę spotkania /przyjęta przez aklamację/.

1.Przyjęcie protokółu zebrania z dnia 5 lutego 2018 roku/ przyjęty przez aklamację/

2.Przewodniczący wobec obecności przedstawicieli Klubów Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ogrodów Działkowych (ROD PZD) przedstawił tematykę posiedzenia związanego z udziałem Seniorów w gospodarowaniu terenami zielonymi w Poznaniu.

3.Przewodniczący omówił projekt uchwały dot. ww zagadnienia, tj.

-Uchwały o udziale Seniorów w gospodarowaniu zielenią miejską w Poznaniu

-Przypomniał o podjętej wcześniej uchwale Rady Miasta nadającej Pani Marii Nowickiej, byłej RM i łączniczce RM z MRS honorowego członkostwa MRS

  1. Pan Płaczkowski-koordynator Zespołu ds. zieleni (zespół 7 osobowy) przedstawił

plan pracy zespołu prosząc o zaangażowanie wszystkich członków i współpracę.

  1. Przewodniczący przedstawił sprawy bieżące:

Kongres Rad Seniorów 7 marca 2018 w Krakowie z udziałem v-ce przewodniczącej MRS dr Sawińskiej

   -15-17 kwietnia 2018 wyjazd na spotkanie z Radą Seniorów do Krakowa

   -Targi Viva Seniorzy! w tym roku jesienią (19-20 października)

– Od 1 marca granty po 10 tys. zł na adaptację mieszkań do starości

– Wyjazd na targi Senioralne do Dortmundu 20-22 kwietnia 2018 (delegacja Poznania z udziałem MRS)

  1. Rozpoczęła się dyskusja w podstawowym temacie posiedzenia:

– Pan Gorzelańczyk z Klubu Seniora Jeżyczanie przedstawił aktywne działania klubu

o dbałość o zieleń na Jeżycach (zagospodarowane podwórza na ul. Staszica), jak również oczekiwania Seniorów na lepszą współpracę w tym zakresie z władzami Miasta.

-Pani Kamila Musiatowicz z Fundacji „alter-eko” z Warszawy przedstawiła podstawowe doświadczenia środowiska Seniorów Warszawy, które mogą być wskazówka dla innych środowisk, jak współpracować z Miastem w zakresie gospodarki zielenią, tj. planowaniem nasadzeń drzew i troską o zieleń z udziałem środowiska Seniorów.

– Pan Marciniak członek MRS przedstawił udział Seniorów w tworzeniu przez Radę Osiedla parku na Osiedlu Kopernika w Poznaniu.

-Pan Lisiecki Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu w pełni poparł wszystkie inicjatywy Seniorów w zakresie zieleni w naszym mieści oraz zadeklarował ścisłą współpracę ze wszystkimi organizacjami, którym sprawa zieleni jest bliska.

  1. Przewodniczący po zakończonej dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie udziału

Seniorów w gospodarowaniu zielenią miejską. Uchwałę poddał pod głosowanie:

Za przyjęciem uchwały …………..8 członków

Wstrzymało się             ………….. 2 członków

Przeciw                           ………….. 0 członków

Uchwała została przyjęta /w załączeniu/

  1. Członek MRS Pan Wodniczak zgłosił wniosek o zorganizowanie koncertu na rzecz

Poszkodowanych w katastrofie budowlanej na Dębcu. Koncert zorganizuje „PTAAAK”

Przy udziale członków MRS. Powołano grupę inicjatywną w składzie:

Pan Wodniczak, Pani Anastasow, Pan Babiak, Pan Nowak

  1. Na tym porządek posiedzenia został wyczerpany i rozpoczęły się rozmowy kuluarowe.
  2. Przewodniczący dziękując wszystkim za udział i konstruktywną dyskusję zamknął

posiedzenie zapraszając na następne posiedzenie w dniu 7 maja.

 

           S e kr e t a r z M R S                                                     P r z e w o d n i c z ą c y M R S

           /-/ Bogdan Nowak                                                                 /-/ Zdzisław Szkutnik        

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *