Uchwała Nr 1/2015 MRS z 12.10.2015 w spr. powołania Zespołu Konsultantów

Uchwała Nr 1/2015
Miejskiej Rady Seniorów

z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie powołania Zespołu Konsultantów

Na podstawie:
– Uchwały Nr XXIV/128/V/2007 Rady miasta Poznania z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów;

– Statutu Miejskiej Rady Seniorów nadanego uchwałą Nr VII/39/VII/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

Miejska Rada Seniorów na posiedzeniu w dniu 12.10.2015 r. uchwala co następuje:

                                                                               Paragraf 1

Powołać Zespół Konsultantów , zwany dalej Zespołem, w składzie jak w załączniku na pozostały okres kadencji MRS (lata 2015-2018).

                                                                               Paragraf 2

Zadaniem Zespołu będzie opiniowanie i doradzanie Radzie w zakresach:

  1. a) wypracowywania strategii i programu polityki senioralnej wspomagającej jakość życia w okresie starzenia się i starości przy zachowaniu jak najdłuższego niezależnego życia osób starszych;
  2. b) wskazywanie form optymalnej profilaktyki i prewencji, a także opieki medycznej Seniorów;
  3. c) skutecznych i trafnych form komunikacji społecznej, w tym także sieciowej oraz zasadniczej zawartości informacji adresowanej do Seniorów.

                                                                               Paragraf 3

Zadania wykonywane będą stosownie do zaistniałych potrzeb warunkowanych programem pracy MRS na dany rok.

                                                                                Paragraf 4

Zespół pracować będzie na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na pół roku, a w okresach między zebraniami – w trybie obiegowym (mailowo).

                                                                                Paragraf 5

Wykonanie uchwały powierza się Koordynatorowi z ramienia MRS, tj. Profesorowi Jerzemu Babiakowi

                                                                                Paragraf 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
/-/ Zdzisław Szkutnik

Załącznik:
Wykaz członków Zespołu Konsultantów

Do wiadomości:

– Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz
– Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
-Radna Miejska do kontaktów z MRS Małgorzata Woźniak

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 osób
Przeciw głosowało – 0 osób
Wstrzymało się od głosu – 0 osób

Uzasadnienie do uchwały NR 1/2015 MRS w Poznaniu
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego 

Powołanie takiego Zespołu (por. paragraf 13 i 14 Statutu MRS) jest wyrazem starań obecnej Rady o przygotowywanie kompetentnych diagnoz ważnych zjawisk czy sytuacji dotykających Seniorów, które później staną się podstawą racjonalnie i skutecznie adresowanych uwag i wniosków z zakresu szeroko pojętej polityki senioralnej Miasta. Zgromadzeni w nim naukowcy i specjaliści mający doświadczenie praktyków pracujących z osobami starszymi, będą wypełniać w możliwym do osiągnięcia stopniu rodzaj funkcji diagnostyczno-prognostycznej w odniesieniu do problemów i potrzeb ludzi starszych. Będą pomagać członkom MRS bez przygotowania specjalistycznego w wyrobieniu sobie własnego poglądu.
W związku z powyższym uchwała jest uzasadniona.

Załącznik do Uchwały Nr 1/2015 MRS z 12.10.2015 w spr. powołania Zespołu Konsultantów

Wykaz członków Zespołu Konsultantów

1.  Inż. Babiak Jerzy, emeryt, członek MRS II kadencji
2.  Prof. Buczyński Janusz, Uniwersytet Przyrodniczy
3.  Prof. Stanisław Dylak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
4.  Prof. Iwaszkiewicz Michał, Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
5.  Dr hab. Jazdon Artur, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
6.  Prof. Jeszka Jan, Uniwersytet Przyrodniczy
7.  Klepka Paweł Leszek, Prezydent Unii Wielkopolan
8.  Lajborek Andrzej, aktor Teatru Nowego
9.  Inż. Nowicka Maria, Stow. Ludzi III Wieku ,Świerczewski Krąg,
10. Prof. Pietrzak Irena, Uniwersytet Medyczny, emeryt
11. Prof. Sandorski Jan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, emeryt
12. Dr Sawiński Krzysztof,  Wielkop. Stow. Wolont. Opieki Paliat. ‚Hospicjum Domowe‘
13. Dr Stogowski Andrzej, Pol. Tow. Gerontologiczne, Sekretarz Zarządu  Gł.
14. Prof. Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Pol. Tow. Gerontolog., Przewodn. Zarz. Gł.
15. Prof. Wołowicka Laura, Uniwersytet Medyczny, emeryt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *