Uchwała Nr 2/2015 MRS z 7.12.2015 r. w spr. powołania Zespołu Dziennikarzy Obywatelskich…

Uchwała Nr 2/2015
Miejskiej Rady Seniorów z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Zespołu Dziennikarzy Obywatelskich i podpisania porozumień o współpracy z lokalnymi mediami

Na podstawie:
– UchwałyNr XXIV/128/V/2007 Rady miastaPoznania z dnia 25 października 2007 r. w sprawiepowołaniaMiejskiej Rady Seniorów;

– Statutu Miejskiej Rady Seniorów nadanego uchwałą Nr VII/39/VII/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

Miejska Rada Seniorów na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 r. postanawia co następuje:

Paragraf 1
Powołać Zespół Dziennikarzy Obywatelskich, zwany dalej Zespołem, na okres kadencji MRS, to jest na lata 2015-2018.

Paragraf 2

Zespół ma charakter otwarty, a jego pierwszy skład zapisany jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Paragraf 3

Zadaniem Zespołu będzie zwiększenie zainteresowania mediów (przede wszystkim lokalnych) problematyką senioralną, w tym także działanianiami MRS.

Paragraf 4

Zadania wykonywane będą adekwatnie do potrzeb wynikających z przyjętego programu pracy MRS oraz problemów środowisk senioralnych miasta Poznania.

Paragraf 5

Zespół pracować będzie na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na pół roku, a w okresach między zebraniami – w zależności od potrzeb.

Paragraf 6

Dziennikarze zespołu mogą bez ograniczeń uczestniczyć w posiedzeniach MRS w celu bezpośredniego pozyskiwania informacji.

Paragraf 7

W trosce o jak najefektywniejsze funkcjonowanie tematyki senioralnej w poznańskich mediach lokalnych MRS podpisze z kilkoma z nich Porozumienia o współpracy.

Paragraf 8

Wykonanie uchwały powierza się koordynatorowi tej problematyki z ramienia MRS, to jest redaktorowi Piotrowi Frydryszkowi.

Paragraf 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów

/ – / Zdzisław Szkutnik

Załączniki:

Nr 1. Osoby powołane do Zespołu Dziennikarzy Obywatelskich

  • Bajerowicz Marcin
  • Górczyński Andrzej
  • Maciejewska Agnieszka
  • Michalak Jacek
  • Niczyperowicz Andrzej
  • Piechocki Andrzej
  • Podolska Elżbieta

Nr 2. Media, z którymi MRS podpisał Porozumienie o współpracy
–   Głos Wielkopolski
–   Gazeta Wyborcza. Poznań
–   Radio Merkury
–   Radio Emaus
–   TVP Poznań

Do wiadomości:

– Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz
– Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
– Radna Miejska do kontaktów z MRS Małgorzata Woźniak

Za przyjęciem uchwały głosowało – 9 osób
Przeciw głosowało – 0 osób
Wstrzymało się od głosu – 0 osób

Uzasadnienie
do uchwały NR 2/2015 MRS w Poznaniu
w sprawie powołania Zespołu Dziennikarzy Obywatelskich

Powołanie takiego Zespołu (por. paragraf 13 i 14 Statutu MRS) jest wyrazem traktowania komunikacji społecznej przez obecną Radę jako sposobu aktywnego budowania wizerunku Seniorów i lepszej rozpoznawalności MRS poprzez pokazywanie jej działań.

Także budowanie społecznościowych więzi w nowych mediach (elektronicznych) podkreśla widoczny dzisiaj trend na demokrację deliberatywną wzmacniającą wpływ ludzi na podejmowane decyzje poprzez poszerzanie własnego miejsca do debaty społecznej.
Powyższa uchwała wzbogaca także warunki dla Rady do budowania samoświadomości seniorów zdających sobie sprawę ze swej specyfiki i wspierających swą reprezentację w postaci MRS.

Uchwała pozwoli stworzyć Zespół, w którego strukturze znajdą się przede wszystkim osoby spoza Rady, a więc: dziennikarze-seniorzy (także profesjonalni), młodzi dziennikarze, jak również studenci kierunków dziennikarstwa i komunikacji społecznej z poznańskich uczelni wyższych, w tym nowego kierunku przygotowującego specjalistów do branży internetowej o nazwie ‘mediaworking’.

W związku z powyższym uchwała jest uzasadniona.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *