Uchwała Nr 2/2016 MRS z 3.10.2016

Uchwała Nr 2 /2016

Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku Poznania

Na podstawie Statutu Miejskiej Rady Seniorów (paragraf 13) nadanego uchwałą Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta z dnia 10 lutego 2015 r. Miejska Rada Seniorów na posiedzeniu w dniu 3 października 2016 r. postanawia co następuje:

Paragraf 1

Powołać Zespół ds. Współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku (UTW) Poznania zwany dalej Zespołem, na okres do końca III kadencji MRS.

Paragraf 2

Skład Zespołu tworzą:

  1. Prof. dr hab. Jerzy Babiak
  2. Lidia Wrocińska-Sławska
  3. Piotr Frydryszek

Paragraf 3

Zadaniem Zespołu jest troska o bieżące kontakty z UTW i systematyczny przepływ informacji nt seniorów z MRS do UTW oraz przygotowywanie i opiniowanie spraw wpływających z UTW do MRS.

Paragraf 4

Celem wzajemnych kontaktów i współpracy MRS z UTW jest społeczna korzyść dla środowiska seniorów Poznania i upowszechnianie wiedzy nt działań podejmowanych dla najstarszej grupy mieszkańców miasta, zarówno przez MRS jak i przez UTW.

Paragraf 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu MRS.

Paragraf 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący MRS
/-/Zdzisław Szkutnik
Do wiadomości:

  • Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz
  • Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
  • Radna Miejska do kontaktów z MRS Magorzata Woźniak

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób
Przeciw głosowało: 0 osób
Wstrzymało się od głosu: 0 osób

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2/2016 MRS w Poznaniu

w sprawie powołania Zespołu ds. Współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku Poznania

 

W polityce senioralnej miasta współpraca Miejskiej Rady Seniorów z Uniwersytetami Trzeciego Wieku jest ważnym kanałem przepływu informacji o inspirującym charakterze dla realizacji nowego programu wynikającego z przyjęcia w lipcu 2016 r. Poznania do światowej sieci WHO Miast Przyjaznych Starzeniu.

W tym kontekście jednoczenie sił społecznych dla wspólnego przystosowywania Miasta do wymogów tejże sieci jest w pełni racjonalne.

W związku z powyższym uchwała jest uzasadniona.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *