Uchwała Nr 2/2017 MRS z 5.06.2017

Uchwała Nr 2/2017
Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu
z dnia 5.06.2017 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Poznania o uhonorowanie prof. dr. hab. Zbigniewa Woźniaka Wielką Pieczęcią Miasta Poznania

Na podstawie par. 3, pkt 4 Statutu Miejskiej Rady Seniorów nadanego uchwałą Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta z dnia 10 lutego 2015 r. Miejska Rada postanawia co następuje:

Paragraf 1

Wystąpić do Prezydenta Miasta Poznania o nadanie prof. dr. hab. Zbigniewowi Woźniakowi Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania za zasługi dla środowiska seniorów Poznania w formie prac badawczych, m.in. z zakresu gerontologii społecznej oraz za istotny współudział w stworzeniu podstaw polityki senioralnej Miasta w 2003 roku.

Paragraf 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Rady Seniorów.

Paragraf 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Przewodniczący MRS
/-/ Zdzisław Szkutnik

Do wiadomości:

  • Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz
  • Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski
  • Radna Miejska do kontaktów z MRS Magorzata Woźniak

Za przyjęciem uchwały głosowało: 10 osób
Przeciw głosowało: 0 osób
Wstrzymało się od głosu: 0 osób

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 2/2017 Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu z 5.06.2017
w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Poznania o uhonorowanie prof. dr. hab. Zbigniewa Woźniaka Wielką Pieczęcią Miasta Poznania

W uznaniu zasług dla szeroko rozumianego środowiska seniorów Miejska Rada Seniorów w Poznaniu postanawia wystąpić do Prezydenta o uhonorowanie prof. dr. hab. Zbigniewa Woźniaka Srebrną Wielką Pieczęcią Miasta Poznania.
Prof. dr hab. Zbigniew Woźniak jest socjologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitnym specjalistą w dziedzinie  polityki społecznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym także zagadnień związanych z ludźmi w podeszłym wieku. Jego rozległe zainteresowania badawcze obejmują między innymi: gerontologię, socjologiczną problematykę niepełnosprawności, funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, badanie jakości życia, funkcjonowanie społeczności lokalnych, pracę socjalną oraz funkcjonowanie organizacji pozarządowych.
Aktywnie uczestniczy w pracach różnego rodzaju gremiów naukowych krajowych i zagranicznych. Ma na swoim koncie bardzo owocną współpracę z ogólnopolskimi i lokalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi, w tym także z Centrum Badań Jakości Życia przy UAM i Urzędzie Miasta Poznania oraz Związkiem Miast Polskich.

Spośród jego wielu ekspertyz warto wymienić, m.in. takie opracowania jak: „Profile miejskiego systemu pomocy społecznej na podstawie wyników badań z lat 2000-2003”, „Pomoc społeczna w miastach. Ciągłość i zmiana w latach 2000-2003” – wszystkie one sporządzono w ramach Systemu Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich.

Jednak na szczególną uwagę zasługuje praca „Priorytety strategiczne polityki społecznej miasta Poznania. Założenia – zasady – cele – zadania” z 2002 roku, która zawierała, m.in. pierwsze całościowe ujęcie problemów polityki senioralnej w Poznaniu widzianej nie jako byt wyrwany z całokształtu polityki społecznej lecz jako immanentna jej część. Siłą i wartością opracowania jest to, że zachowało ono aktualność do dziś i stanowi bardzo istotny punkt odniesienia w działaniach Miejskiej Rady Seniorów.
W związku z powyższym uchwała jest uzasadniona.

PS

Wielką Pieczęć Miasta Poznania (Sigillum Civitatis Poznanie) otrzyma Profesor Zbigniew Woźniak na uroczystym posiedzeniu MRS związanym z jubileuszem 10-lecia Rady w dniu 25 października 2017 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *