Uchwała Nr 3/2015 MRS z 7.12.2015 w spr. powołania zespołu współorganizującego konferencję…

Uchwała Nr 3/2015
Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania zespołu wspołorganizującego konferencję
podsumowującą wyniki społecznej polityki senioralnej Miasta

Na podstawie Statutu Miejskiej Rady Seniorów (paragraf 13) nadanego uchwałą Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta z dnia 10 lutego 2015 r.
Miejska Rada Seniorów na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 r. postanawia co następuje:

Paragraf 1
Powołać Zespół ds. Konferencji zwany dalej Zespołem, na okres do końca marca 2017 r.

Paragraf 2
Zespół ma charakter otwarty, a jego pierwszy skład zapisany jest w załączniku do niniejszej uchwały.

Paragraf 3
Zadaniem Zespołu jest przygotowanie przy wsparciu wybranych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i NGO założeń merytorycznych i organizacyjnych międzypokoleniowej Konferencji popularno-naukowej o charakterze środowiskowym przewidzianej do realizacji w listopadzie 2016 r.

Paragraf 4
Celem Konferencji jest podsumowanie efektów 13-letniego wdrażania polityki społecznej Miasta Poznania wobec starości i ludzi starszych, określonej Uchwałą Rady Miasta z 18 listopada 2003 r. , w szczególności wskazanie zakresu i skali przełożenia założeń na stopień realizacji celów, zasięgu monitoringu strategicznego i kaskadowości realizacji.

Paragraf 5
Praca Zspołu ma doprowadzić także do opublikowania w formie drukowanej materiałów konferencyjnych pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Babiaka.

Paragraf 6
Wykonanie uchwały powierza się koordynatorowi tego zadania z ramienia MRS – prof. Jerzemu Babiakowi.

Paragraf 7
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Przewodniczący MRS
/-/Zdzisław Szkutnik

Załącznik:
– Wykaz osób powołanych do Zespołu z ramienia MRS

Do wiadomości:

  • Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz
  • Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
  • Radna Miejska do kontaktów z MRS Magorzata Woźniak

Za przyjęciem uchwały głosowało: 9 osób
Przeciw głosowało: 0 osób
Wstrzymało się od głosu: 0 osób

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 3/2015 MRS w Poznaniu
w sprawie powołania Zespołu współorganizujacego Konferencję (listopad 2016 r.)
podsumowującą wyniki 13-letniej polityki senioralnej Miasta

Idei zorganizowania konferencji przyświeca myśl: „Niezależnie od tego, jak piękną masz strategię, trzeba od czasu do czasu przyjrzeć się efektom“ (W.Churchill).

Zakładając elastyczność strategii i budowanej na jej podstawie polityki społecznej wobec starszych mieszkańców Poznania (ponad 120 tys. osób) i zrozumienie dla wymaganej aktualizacji powodowanej upływem czasu i widocznymi zmianami demograficznymi, a także potrzebę jakby podglądu przebiegu rozwoju, dostrzegamy przydatność dokonania rekapitulacji, a jednocześnie pewnej refleksji nad tym, co dalej.

Zakładamy też, że skład Zespołu będzie wzbogacony o przedstawicieli Urzędu Miasta (m.in. CIS-u), a także NGO posiadających w swoim profilu troskę o Seniorów wyłonionych przy współudziale Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

W związku z powyższym uchwała jest uzasadniona.

Zał. do Uchwały Nr 3/2015 MRS z 7 XII 2015

Wykaz osób powołanych do Zespołu z ramienia MRS

  1. Prof. dr hab. Jerzy Babiak
  2. Red. Piotr Frydryszek
  3. Dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska
  4. Doc. dr Zdzisław Szkutnik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *